top of page

427

Stabu iela 70

18-22

LV: Ēriks Apaļais “Pastkaste Nr. 12”


Ērika Apaļā personālizstāde “Pastkaste Nr. 12” aicina skatītājus uz gleznotāja jaunāko darbu kopā sanākšanu 427 galerijas vaļsirdīgajās telpās. Mākslinieka vērienīgā izstādē, kas piedāvāja līdzšinējās darbības pārskatu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 2020. gada sākumā, apmeklētāji varēja iekāpt gleznu sērijā “Atmiņu priekšmets”, kurā Apaļais veidoja attēlu modeļus, mēģinot izprast autobiogrāfisko tēlu nozīmes – gleznas darbojās kā psihes kartējumi, kuros iesūkusies mākslinieka izziņas gaita. “Atmiņu priekšmets” gleznās Apaļais atklāja, ka tēls kā atmiņas objekts ir konstrukcija, ko iespējams gleznieciski abstrahēt, mīkstinot tēliem piesaistīto pieredžu nozīmes. “Pastkarte Nr. 12” piedāvā iespējas jaunām atklāsmēm, kā attiekties pret atmiņu objektiem pēc tam, kad to nozīmes tikušas kritiski iztaujātas, pārvietojoties no tēlu relativizēšanas uz pieredzi, kurā atmiņu objekti ir transformējušies caur to apzināšanās stāvokļiem. Sērijās attēlotie ģimenes personāži (mamma, tētis un māsa) atrodas dinamiskās attiecības, kas paver jaunu mijiedarbību iespējamību un atvērtu lauku savienojumiem un pieredžu papildinājumiem.


ENG: Ēriks Apaļais “Mailbox No. 12”


Solo exhibition “Mailbox No. 12” by Ēriks Apaļais invites the audience to a gathering of the painter’s latest works in the candid space of the 427 gallery. At the artist’s grand exhibition, which offered an overview of his work to date at the Latvian National Art Museum in early 2020, visitors could enter the painting series “Memory Object”, in which Apaļais created image models, trying to understand the meanings of autobiographical characters – the paintings functioned as maps of the psyche, in which the artist’s process of explorations was absorbed. In the “Memory Object” paintings, Apaļais discovered that the character as an object of memory is a construction that can be abstracted pictorially, softening the meanings of the experiences attached to the characters. “Postcard No. 12” offers opportunities for new revelations of how to treat memory objects after their meanings have been critically interrogated, moving from the relativization of characters to an experience in which memory objects are transformed through their states of awareness. In the series, the family characters (mom, dad and sister) are in a dynamic relationship that opens up the possibility of new interactions and an open field for connections and additions of experiences.

bottom of page