top of page

427

18-22

Stabu iela 70

LV: Hanele Zane Putniņa - Linolejija* 


* vieta, kurā viss ir no linoleja, un tur domā linolejā.

aptuveni 23m2

2.5 - 3 mm bieza linoleja garoza

apdzīvo linoskaiži

Sākotnēji veidojusies no seismiskām kalta kustībām un krāsu izvirdumiem. Ar laiku to sāka apdzīvot linoskaiži, kas evolūcijas ceļā veidojušies no kalta griezuma butnēm. Tā ir vieta, kurā kalts nemāk apstāties, tas ir līdzīgi kā atmosfēra apņem linoskaidijas virsmu brīžiem atsedzot kādas būtnes atveidus linotektoniskajā reljefā.­

Linolejijā neeksistē papīrs, tas nepagrūtina šo vietu ar savu trauslumu un vārgumu, ar savu ierobežojošo izmēru un nevēlēšanos samierināties ar planētas ''zeme'' gravitācijas un fizikas likumu neizbēgamo slogu. Linolejija ir stingra vieta.


ENG: Hanele Zane Putniņa - Linolejija* 


* a place where everything is made of linoleum, and where you think in linoleum.

about 23m2

2.5 - 3 mm thick linoleum crust

inhabited by linoshavings

Originally formed from seismic chisel movements and colour eruptions. Eventually, it became inhabited by linoshavings, which evolved from chisel-cut beings. It is a place where the chisel doesn’t know how to stop, like the atmosphere enveloping the surface of a linoshavingsland, at times revealing the images of a creature in the linotectonic relief.

Paper does not exist in the linocut, it does not burden this place with its fragility and weakness, with its restrictive size and its unwillingness to accept the inescapable burden of the gravity of the planet "earth" and the laws of physics. Linolejija is a firm place.

bottom of page