top of page

Bazar’t

TC “Mols”, 2nd floor, Krasta iela 46

18-21

LV: Dina Dubiņa personālizstāde “Manas debesis”, Ērika Kumerova “NOTVERAMĀ MIRĀŽA” [Tūre ar kuratoru]


---- No 2023. gada 1 aprīļa līdz 30. aprīlim mākslas galerijas “Bazar’t” telpās t/c “Mols” otrajā stāvā būs skatāma mākslinieces Dinas Dubiņas personālizstāde “Manas debesis”. Izstādē izstādītas emaljas gleznas, kas tapušas beidzamo piecu gadu laikā.


Gleznas izgatavotas no kapara, pārklātas ar juvelieru emalju, daudzkārt apdedzinātas 1000 grādu c temperatūrā, detaļās izmantots 22 karātu zelts. Mākslinieces izmantotā tehnika ir reta, dārga, 3000 gadu sena, tikai daži mākslinieki visā pasaulē strādā šajā tehnikā. Kā, atzīst izstādes kuratore Inese Drone, Dina Dubiņa rada mūžīgo mākslu, mākslinieces darbi ir izturīgi pret jebkāda veida laikapstākļiem (mitrumu, karstumu, aukstumu, darbus var eksponēt, gan interjerā, gan eksterjerā, atšķirībā no gleznām īpaši mīl saules gaismu). Izstādes kuratore Dinu Dubiņu vērtē kā vienu no visvērtīgākajiem māksliniekiem Latvijā, kas izriet no mākslinieces tehnoloģiskā, estētiskā un darba ilgmūžīguma aspekta. Mākslinieces radītos darbus dēļ tehnoloģiski sarežģītā veidošanas procesa nav iespējams atdarināt. Attiecīgi, pats darbu izgatavošanas process ir gana sarežģīts, ķīmiski tehnisks, kas gala rezultāta rezumējās: unikālos, estētiskos, mūžīgos un skaistos mākslas darbos. Dina Dubiņa strādā ar kaparu, kas izsens pazīstams ar savu ārstniecisko enerģētiku. Izstādē, paralēli lielformāta emaljas gleznām mēneša garumā būs iespējams apskatīt arī mākslinieces veidotās rotas un miniatūras emaljas darbus.


---- No 2023. gada 1 aprīļa līdz 30. aprīlim galerijas “Bazar’t” telpās t/c “Mols” otrajā stāvā būs skatāma mākslinieces Ērikas Kumerovas personālizstāde “NOTVERAMĀ MIRĀŽA”. Māksliniece savus skatītājus uzrunās ar 20 gleznām, kas tapušas pēdējo trīs gadu laikā. Dabā novēroti motīvi, ritmi un formas mākslinieces redzējumā pārtop notvertās mirāžās.


Savā glezniecības valodā Ērika Kumerova turpina attīstīt abstrakto virzienu. Mākslinieces gleznās jaušama lieliska plastikas un kompozīcijas izjūta. Viņas darbi raisa vitālas, priecīgas un veselīgas emocijas, kas laikmetīgajā mākslā nav visai bieža parādība. Gleznotājas koloristes talants ir viens no spilgtākajiem lielumiem Ērikas radošajā veikumā. Viegli, nesamāksloti triepieni un veikla tehnika ir viņas rokraksts. Mākslinieces interpretācijā pat melnā krāsa nerada drūmu noskaņu, gluži otrādi, kontrasti ļauj iemirdzēties blakus esošajiem košo un gaišo toņu laukumiem. Gleznas ir saldi rūgtas, saturiski ietilpīgas un atklājumiem bagātas. 


Kāds no izstādes darbiem ar nosaukumu “Nojaušams lauks” ļauj sajust matēriju, kas rada spēcīgu noskaņu un vedina uz dialogu ar sevi. Dažās no gleznām ir sievietes tēls, kas kā jūra, kā smilts vai gluži caurspīdīgs pauž vēstījumu par visa vienotību un cilvēku kā dabas daļu. Gleznieciskās kvalitātes, stāsts un aizraujoša dinamika ir katrā darbā. Savas gleznas Ērika glezno intuitīvi, ļaujoties priekšnojautai un sajūtām. Darbs pats it kā ved uz priekšu, un kādā brīdī, kā iepriekš nojausts, atklājas gala rezultāts. Arī pieredze ir klātesoša, jo daudzās dabas studijas atstājušas neizdzēšamus profesionālus nospiedumus, kas ir svarīgi gleznošanas procesā. Māksliniece saka: “Man nepatīk provocēt vai šokēt savus skatītājus, vēlos, lai mana māksla ir atbalstoša un radoši bagātina.”


ENG: Dina Dubiņa “My Sky”, Ērika Kumerova "The catchable mirage" [Curator’s Tour]


---- From April 1 to April 30, 2023 in the premises of the art gallery "Bazar't", on the second floor of t/c "Mols" the personal exhibition of artist Dina Dubiņa "My Sky" will be on display. Enamel paintings created during the last five years are displayed in the exhibition.


The paintings are made of caper, covered with jeweler's enamel, fired many times at a temperature of 1000 degrees c, 22 carat gold is used in the details. The technique used by the artist is rare, expensive, 3000 years old, only a few artists around the world work in this technique. As the curator of the exhibition Inese Drone admits, Dina Dubina creates timeless art, the artist's works are resistant to any type of weather (humidity, heat, cold, the works can be exhibited both indoors and outdoors, unlike paintings, she especially loves sunlight).The curator of the exhibition considers Dina Dubiņa as one of the most valuable artists in Latvia, which results from the aspect of the artist's technological, aesthetic and longevity of work.


Due to the technologically complex creation process, it is impossible to imitate the works created by the artist. Accordingly, the process of making the works itself is quite complex, chemically technical, which resulted in the final result: unique, aesthetic, timeless and beautiful works of art. Dina Dubiņa works with capers, which have long been known for their healing energy. At the exhibition, in parallel with the large-format enamel paintings, it will be possible to view the jewelry and miniature enamel works created by the artist during the month.


---- From April 1 to April 30, 2023 in the premises of the "Bazar't" gallery, on the second floor of t/c "Mols" artist Erika Kumerova's personal exhibition "The catchable mirage" will be on display. The artist will address her audience with 20 paintings created in the last three years. Motifs, rhythms and forms observed in nature turn into captured mirages in the artist's vision.


In her painting language, Erika Kumerova continues to develop the abstract direction. An excellent sense of plasticity and composition can be felt in the artist's paintings. Her works evoke vital, happy and healthy emotions, which is not very common in contemporary art. The talent of a painter and colorist is one of the brightest aspects of Erika's creative work. Light, unadulterated strokes and nimble technique are her signature. In the artist's interpretation, even the black color does not create a gloomy mood, on the contrary, the contrasts allow the adjacent areas of bright and light tones to shine. The paintings are bittersweet, content-rich and full of discoveries.


One of the works in the exhibition entitled "Senseable Field" allows you to feel the matter, which creates a strong mood and leads to a dialogue with yourself. Some of the paintings have the image of a woman, which, like the sea, like sand or completely transparent, conveys the message of the unity of everything and people as a part of nature. Painting quality, story and exciting dynamics are present in every work. Erika paints her paintings intuitively, giving in to premonitions and feelings. The work itself seems to lead forward, and at some point, as previously guessed, the end result is revealed. Experience is also present, as many nature studies have left indelible professional imprints that are important in the painting process. The artist says: "I don't like to provoke or shock my viewers, I want my art to be supportive and creatively enriching."


On the RLT evening, the gallery will be working until 21:00.

bottom of page