top of page

Liepa

Avotu iela 23A

LV: Vita Radziņa. Modes māksliniece, ilustrātore


"Savos darbos es atļaujos jaukt kopā visdažādākās izpausmes formas. Sensitīvas jūtas ir šīs mākslas formas izpausme, tušas ilustrācijas jauktas kopā ar kolāžu raisa sapņiem līdzīgas emocijas, iedvesma, kas balstīta uz dzīvi, cilvēkiem, iedvesmu radīt ko jaunu."


Evelīna Paula Zandere. LMA māksliniece


"Tie savā sulā peldošie sapņotāji, pie tiem es piederu. Reti kad spēju vai vēlos asociēties ar "reālo laiku", gleznojot reflektēju attiecības ar ikdienu, saskarsmi un atsvešinātību. Emocionālo vēstījumu parasti nekodēju simbolos, drīzāk jau toņu mijiedarbībā, materiāla un materialitātes sajūtā. Es cenšos neatkāpties no subjektivitātes, neslēpties aiz svešiem principiem, neinficēties ar tiem (kaut arī ne vienmēr tas izdodas). Manos darbos ir vienkāršība, objektivizācija ikdienas atkārtojumu ritmi. Mirklīgie skatieni jau ir konceptuāli pilnīgi kā aplīši"


ENG: Vita Radziņa. Fashion designer, illustrator


"In my work I allow myself to mix together all kinds of forms of expression. Sensitive feelings are the expression of this art form, ink illustrations mixed together with collage evokes dream-like emotions, an inspiration that based on life, people, inspiration to create something new."


Evelina Paula Zander. Artist at the AAL


"Those dreamers swimming in their own juices, that's where I belong. Rarely can I or want to associate with "real time", when I paint I reflect on relationships with the everyday, with communication and alienation. The emotional message is usually I don't encode emotion in symbols, but rather in the interaction of tones, material and the feeling of materiality. I try not to deviate from subjectivity, not to hide behind alien principles, not to be infected by them (although not I don't always succeed). There is a simplicity in my work, an objectification the rhythms of everyday repetition. The glimpses are already conceptual completely like circles."

bottom of page