top of page

Bolderāja

Avotu iela 29

LV: Michael Holland - Zīmes un Miegs [tikšanās ar mākslinieku]


Vai tā bija laba filma? Kasetēs ierakstītas ceļojuma piezīmes, atsauces no vasaras rudenī, ritmisks klusums, meditācija. Garas pastaigas meklējot rakstu un dažādu drukas darbu fragmentus. Tējas dzeršana, ikdienas pieraksti, intervijas līdz vēlai naktij, kas atved mājās pavisam vēlu. Istaba lēnām piepildās ar siltumu un ceļojumu fragmenti kļūst par skaņu kolāžām. Vienkāršība pārklājas ar neskaitāmām atsaucēm uz underground mūzikas atradumiem virtuālajā vidē un gadiem uzkrātās zināšanas veidojot savu radio pārraidi. Maikla darbība vizuālajā mākslā ir kā papildinājums viņa mūzikas praksei, tā ir pētniecība un izziņa par mūzikas pasauli vietās par kurām nedzirdam uzreiz lielos virsrakstos, bet kas veido un saglabā savas vietas identitāti. Kasešu ieraksti ir neskaitāmi, manās rokās ir nonācis kāds personisks un rets ieraksts no ziemas mēnešiem 2021 gada nogalē; To klausos vairākas reizes, vietām tas ir piepildīts ar arktisku vēsumu, minimālismu, tad pāriet hipnotiskā dejā kaut kur otrā ekvatora pusē. Katru reizi tas skan savādāk un visas šīs skaņas ir man nezināmas, kas nepretendē uz atpazīstamiem pop- kultūras ierakstiem. Līdzīgi ir ar izstādē apskatāmajiem darbiem, kas tapuši pēc nesenā brauciena uz Portugāli. Uz ielām atrastie rakstu un dažādu attēlu krājumi veido lielāku ceļojuma attēlu, tādu kā ielas fresku. Šīs kolāžas - grāmatzīmes ir iespaidojusi mazāk zināma, portugāļu figuratīvās glezniecības pārstāve Maria Antónia Siza, kuras viens no galvenajiem motīviem mākslā ir cilvēki snaudā. Reflektīvs atpūtas stāvoklis, mājas, kur plaukti ir pilni ar neskaitāmiem ierakstiem un iesāktām grāmatām; tā ir nesteidzība, vairāki pieturas punkti un satikšanās.


Teksts: Agnese Čemme, Ag Gallery


ENG: Michael Holland - Signs and Sleep [Meet the Artist]


Was it a good film? Tape-recorded travel notes, references from summer in autumn, rhythmic silence, meditation. Long walks in search of fragments of writings and various printed works. Drinking tea, daily observations, late-night interviews that bring you home very late. The room slowly fills with warmth and fragments of the day's journeys become sound collages. Simplicity overlaps with countless references to underground music discoveries in the virtual world and years of accumulated knowledge in creating the radio show. 

Michael's work in the visual arts is an extension of his musical practice, an exploration and investigation of the world of music in places we don't hear about all at once in the big headlines, but which form and maintain an identity of a specific place. Cassette recordings are innumerable, a personal and rare recording from the winter months at the end of 2021 has come into my hands; I've listened to it several times; in places it's filled with an arctic coolness, a minimalism, then it moves into a hypnotic dance somewhere on the other side of the equator. Each time it sounds different, and all these sounds are unfamiliar to me, not claiming to be recognizable pop-culture recordings. Similarly with the works in the exhibition, made after a recent trip to Portugal. The collections of writings and images found on the streets form a larger image of the journey, a kind of street fresco. These collages - bookmarks - are influenced by Maria Antónia Siza, a lesser-known Portuguese figurative painter, whose one of the main motifs in art is people in slumber. A reflexive state of rest, a home where the shelves are full of countless records and books in progress; it is a leisurely pace, several stops and encounters.


Text: Agnese Čemme, Ag Gallery

bottom of page