top of page
Programme

Māksla XO

Elizabetes iela 14

18-21

LV: Tatjana Krivenkova “SAVIENOJUMS


„2021. gada pavasarī jaunais dzejnieks Kirils Ēcis uzaicināja mani, Tatjanu Krivenkovu, izveidot kopīgu publikāciju literārā žurnāla "Žoklis” 2021. gada Eglītes numuram. Kirila Ēča  dzejolis "gājiens" ("mikrotonāls skaitāmpants ar ilustrāciju") paredzēja  pirmelementu rindas no Krivenkovas skiču burtnīcām. Dzejnieku interesēja “vārdu savienojumi”.

Mani aizķēra "savienojums".  Ideāli būtu, ja varētu iegleznot katrā žurnālā, veidojot sēriju nevis tiražēt vienu formu. Mana izstāde ir atbildes gājiens Kirila Ēča dzejolim. Ilustrācija, t.i., izgaismošana, tuvojoties ideālam.” Tatjana Krivenkova, 2023.  


Gleznotājas Tatjanas Krivenkovas rokraksts atpazīstams ar savu minimālismu, lakonismu, kur liekvārdība tiek atmesta, lai precīzāk varētu pateikt domu. Tīra, vienkārša sajūta – vai tā būtu gaismas atdalīšana no tumsas, vai pati gaisma, Vasarsvētki vai Rietumu vējš Zefīrs, asni vai veltījums... Tatjanai Krivenkovai ir svarīga smalkā robeža krāsas un gaismas attiecībās – niansēta, vibrējoša, gandrīz caurspīdīga. Tāpat, kā mūsu garīgā pasaule. (Ilze Žeivate)


Tatjana Krivenkova beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības nodaļu (1988) un maģistra studijas Grafikas apakšnozarē (2010); studējusi porcelāna apgleznošanu Lomonosova Imperatora Porcelāna rūpnīcā Pēterburgā (1995˗1996). Sarīkojusi vairāk kā 30 personālizstādes un piedalījusies vairāk kā 30 grupas izstādēs Latvijā un ārvalstīs. Par personālizstādi “Gaismas atdalīšana no tumsas” Māksla XO galerijā (10.03.˗05.04.2011) tika izvirzīta Purvīša balvai 2013. Darbi publiskās kolekcijās: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīga, Latvija), Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (Rīga, Latvija), Rīgas Porcelāna muzejs (Rīga, Latvija), Latvijas Mākslinieku savienības kolekcija (Rīga, Latvija), Talsu novada muzejs (Talsi, Latvija), Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs (Pedvāle, Latvija), Swedbank mūsdienu mākslas kolekcija (Rīga, Latvija).


ENG: Tatjana Krivenkova “SAVIENOJUMS” 


„In the spring of 2021, the young poet Kirils Ecis invited me, Tatjana Krivenkova, to collaborate on a joint publication for the 2021 Christmas issue of the literary magazine “Žoklis”. Kirils Ecis’ poem, titled “prcession” (“a microtonal verse with an illustration”) served as a precursor to the themes found in the initial elements of Krivenkova’s sketchbooks. The poet was interested in “word combinations”. I, on the other hand, became captivated by the concept of “connection”. It seemed perfect if I could contribute an artwork to each magazine, creating a series rather than reproducing a single form. 

My new exhibition serves as a response to Kirils Ecis’ poem. An illustration, or rather an illumination, striving for the ideal.” Tatjana Krivenkova, 2023.  


Painter Tatjana Krivenkova’s artistic style is recognizable by its minimalism, laconism, where the verbosity is abondaned to be able to express the idea more precisely. A pure, simple feeling – the separation of light from darkness, or the light itself, Pentecost or the West Wind Zephyr, sprout or dedication... To Tatjana Krivenkova, it is essential – the relationship between colour and light that is nuanced, vibrating, and almost transparent. Just like our spiritual world. (Ilze Zeivate)


Tatjana Krivenkova graduated from the Department of Monumental Painting of the Art Academy of Latvia (1988) and obtained a Master’s degree from the Department of Graphic Art of the Art Academy of Latvia (2010); she has studied porcelain painting at the Lomonosov Imperial Porcelain Factory in St. Petersburg (1995˗1996). She has organised more than 30 solo exhibitions and participated in more than 30 group exhibitions in Latvia and abroad. For the solo show “Pollution of Light” at Maksla XO Gallery (10.03.˗05.04.2011), Tatjana Krivenkova was nominated for the Purvitis Prize 2013. Tatjana Krivenkova’s works are in public collections – Latvian National Museum of Art (Riga, Latvia), Museum of Decorative Arts and Design (Riga, Latvia), Riga Porcelain Museum (Riga, Latvia), Latvian Artist’s Union Collection (Riga, Latvia), Talsi Regional Museum (Talsi, Latvia), Pedvale Open Air Museum (Pedvale, Latvia), Swedbank Contemporary Art Collection (Riga, Latvia).

bottom of page