top of page

Tallinas Kvartāla "Projektu māja"

Tallinas ielas kvartāls

18-22

LV: Roberts Brastiņš, Tonijs Strods "Gleznizstāde" [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Gleznizstāde ir divu jauno gleznotāju- Roberta Brastiņa un Tonija Stroda sadarbībā,draudzībā

un mijiedarbībā radies mākslas notikums, kas sevī ietver pop-up izstādi 10 dienu garumā, kā arī tikšanos ar māksliniekiem un iespēju iesaistīties kopdarba tapšanā. Izstāde radusies pateicoties abu gleznotāju draudzībai, kas arī ir šī mākslas notikuma centrālais koncepts , tādēļ autori aicinās visu izstādes norises laiku arī citus jaunos gleznotājus ‘’draudzēties’’, papildinot izstādes sienu ar sevis radītajām skicēm, metiem vai neliela formāta gleznām, tādā veidā iedrošinot jaunos censoņus iznest savus darbus un idejas ārpus studiju vides un veidot vai kultivēt kontaktus ar māksliniekiem, mākslas mīļotājiem un sabiedrību kopumā. 


Apmeklētājiem būs iespēja arī izšķirstīt abu autoru skiču blokus, lai iepazītos ar mākslinieku dažādajiem domu gājieniem un ideju ģenerēšanas paņēmieniem. Izstāde būs pierādījums tam, ka pretstati pievelkas, veido kontrastu, līdz ar to arī formu un apjomu. Skatītājiem būs iespēja pārslēgties no viena darba uz nākošo un pārsteigt sevi ar negaidītu dažādību, kas valda šķietami vienoto draugu gleznās, tajā pašā laikā novērot divu tik dažādo stilu simbiozi Robeta un Tonija radītajā kopdarbā. Izstāde norisināsies Tallinas kvartālā no 25.maija, līdz 4. jūnijam, un būs atvērta katru dienu no plkst. 17:00-22:00.


● Izstādes atklāšana 25.05. Plkst. 17:00

● Kopdarba radīšana 26.05. Plkst,17:30- ~21:00


ENG: Roberts Brastiņš, Tonijs Strods "Painting exhibition" [Meet the Artist] [Workshop] [Curator’s Tour on demand] [Exhibition Opening]


The painting exhibition is in collaboration, friendship of two young painters - Robert Brastin and Tony strode and an art event created by interaction that includes a pop-up exhibition over 10 days, and meeting artists and being able to engage in collaborative work. The exhibition was created thanks to for the friendship of the two painters, which is also the central concept of this art event, therefore the authors will also invite other new painters to “make friends” throughout the exhibition, complementing exhibition walls with self-created sketches, throws or small-format paintings, in this way encouraging young censors to bring their works and ideas outside the studio environment and build or cultivate contact with artists, art lovers and society at large. 


Visitors there will also be an opportunity to dissect the sketch blocks of both authors to get to know the artists' different thoughts for moves and brainstorming techniques. The exhibition will be proof that opposites attract, create contrast, hence shape and volume. Viewers will get the chance to switch from one job to the next and surprise themselves with an unexpected variety that prevails in the paintings of seemingly United friends, while observing the so-called the symbiosis of the different styles in the collaborative work produced by Robet and Tony. The exhibition will run in the Tallinn quarter from May 25 to June 4 and will be open daily from

at 17:00-22:00.


● Exhibition opening 25.05 at 17:00

● Creation of joint work 26.05 at 17:30 - ~ 21:00

bottom of page