top of page

Provodņiks

Ganību dambis 63

18-22

LV: Artūrs Berkmanis + Viktorija Galkina “Pārdomas” [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


“Kāds vēlas būt pamanīts un ļauj sevi tikai aplūkot,

kāds vēlas pieskārienus,

cits krīt uz nerviem,

pat citreiz pats bāžas virsū,

un no tā visa pārskrien drebuļi.”

Zem tā visa ir mūsu pārdomas.


Ekspozīcijā redzamie darbi iesaistās vizuālā, skaņas un taktilā saskarē ar apmeklētāju, un to semantiskie uzpotējumi rosina skatītāju uz pārdomām par savu iekšējo pasauli, sajūtām un līdzcilvēku sadarbību. Katrs ekspozīcijā esošais mākslas darbs mijiedarbojas ar izstādes apmeklētāju kā indivīdu, veicinot spēcīgu impulsu uz cilvēka prātu un maņām. Mākslinieki Artūrs Berkmanis un Viktorija Galkina savos darbos attēlo bieži noklusētas tēmas, domu līmenī apslāpētas un sabiedrībā neizdzīvotas. Tās vienkārši ir jāpiedzīvo un jāļaujas pārdomām!


Artūrs apvieno tehnisko pasauli ar mākslu, katrai skulptūrai, instalācijai, vai “readymade” objektam piešķirot dzīvību- kinētika un lieli, telpu piepildoši objekti noteikti ir viņa lauciņš. Viktorija pārvalda dažādas tehnikas darbu izpildē, sākot ar sīkplastiku, līdz lieliem veidojumiem. Ļoti daudzšķautņaina māksliniece, kura īstenos savu domu ar jebkuras tehnoloģijas risinājumiem. Mākslinieki apvienojas zem nosaukuma “BerGal Art”.


“BerGal Art” vīzija ir ienest krāsas ikdienas dzīvē, padarīt mākslu pieejamāku cilvēkiem un apvienot tehnisko pasauli ar mākslu, veidojot kinētiskus un interaktīvus darbus, iesaistot mākslas baudītājus taktilā pieredzē! Izstāde ir pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. “Darbi ir dzīvi, gluži kā mēs visi ar savām kustībām, emocijām un vājībām”.

Interesenti ir laipni aicināti 29.jūnijā plkst.19.00 apmeklēt izstādes “Pārdomas” atklāšanu, kuras laikā uzstāsies dziedātāja un vijolniece Katy Tindemark. Izstādes apmeklējums pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.


ENG: Artūrs Berkmanis + Viktorija Galkina “Pārdomas” [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


"Someone wants to be noticed and only allows himself to be looked at,

someone wants touches

another gets on your nerves,

even at other times he is afraid of himself,

and it all sends shivers down your spine.”


The works displayed in the exhibition engage in visual, sound and tactile contact with the visitor, and their semantic grafts encourage the viewer to reflect on their inner world, feelings and cooperation among fellow human beings. Each work of art in the exhibition interacts with the visitor of the exhibition as an individual, promoting a strong impulse on the human mind and senses. Artists Artūrs Berkmanis and Viktorija Galkina depict in their works topics that are often hidden, suppressed at the level of thought and not experienced in society. You just have to experience them and allow yourself to think!


Artūrs combines the technical world with art, giving life to each sculpture, installation or "readymade" object - kinetics and large, space-filling objects are definitely his field. Viktorija manages various techniques in the execution of works, starting with small plastic, up to large formations. A very multi-faceted artist who will realize her idea with the solutions of any technology. Artists unite under the name "BerGal Art".


The vision of "BerGal Art" is to bring colors into everyday life, make art more accessible to people and combine the technical world with art, creating kinetic and interactive works, involving art lovers in a tactile experience! The exhibition is also accessible to people with mobility impairments. "Works are alive, just like all of us with our movements, emotions and weaknesses".


Visitors are invited to attend the opening of the exhibition “Pārdomas” on 29 June at 19.00, featuring singer and violinist Katy Tindemark. The exhibition is also open to people with reduced mobility.

bottom of page