top of page

DOM

Ģertrūdes iela 115

18-22

LV: Rute Marta Jansone "Palimpsests" [Tikšanās ar mākslinieku]


Palimpsests antīkajā kultūrā bija teksts, kas rakstīts uz pergamentam līdzīga materiāla, gatavota no dzīvnieka ādas, no kura iepriekš rakstītais teksts ticis nokasīts vai nomazgāts, lai to varētu izmantot atkārtoti. Pats termins "palimpsests" cēlies, saliktenī apvienojot sengrieķu valodas vārdus "atkal" un "nokasīt".


Arī cilvēka ķermenis atkarībā no tā īpašībām un konteksta, nes sevī ne tikai tā dzīves pieredzi, bet arī konotāciju un simbolu uzslāņojumu. Māksliniece caur serpentisku spēju nolobīt vēturiskās čaulas un jutību pamanīt teksturālus zīmogus, veic tēla izpēti, izskatot tā ontoloģiskos un materiāli formālos aspektus.


Rute Marta Jansone (1996) beigusi maģistru Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā (2022) ar diplomdarbu “Zemdegas”, kas tika izstādīts arī galerijā RIXC (2023). Šobrīd studē doktorantūrā. Savā mākslinieciskajā praksē pēta arhetipus, sekojot dažādu kultūru kodiem, izjautājot cilvēka pretmetus, ķermeniskumu un kolektīvās psihes mērogus. Nodarbojas arī ar performanci.


ENG: Rute Marta Jansone "Palimpsest" [Meet the Artist]


In ancient culture, a palimpsest was a text written on a parchment-like material made of animal skin from which previously written text had been scraped or washed so that it could be used again. The term "palimpsest" originates from the fusion of the ancient Greek words meaning "again" and "to scrape," encapsulating the essence of its process and purpose.


Moreover, the human body, with its unique characteristics and contextual intricacies, contains not only the imprint of lived experiences but also a profound layer of connotations and symbols. By harnessing the serpentine capability to shed tumultuous layers and the acute sensitivity to discern textural imprints, the artist embarks on an exploration of the image, delving into its ontological and materially formal dimensions.


Rute Marta Jansone (1996) graduated from the Visual Communication Department of the Latvian Academy of Arts (2022) with a master's thesis "Zemdegas", which was also exhibited in the RIXC gallery (2023). In her artistic practice, she explores archetypes, following the codes of different cultures, questionig the realm of collective psyche.

bottom of page