top of page

19-22

NESTER CUSTOM

Vaļņu iela 4

LV: ESCAPISM [Tikšanās ar mākslinieku] 


Visi eksponāti veidoti no metallūžņiem, no nelietderīgiem motoauto detāļam. Detaļas tiek stiprinātas savā starpā metināšanas procesā. Aleksandram ir sava autortehnika, visi darbi tik sīki un estetiski izpildīti, kā metāls paliek par dzīvam un skaistam lietam ar savu enerģiju un koncepciju. Unikāli ir tas, ka Aleksandrs neko neskicē, visi darbi top improvizoriskā procesā. Viņa galvenais izteiksmes līdzeklis ir forma, ar kuru palīdzību vins attēlo emocijas, sajūtas un domas. Pat nezinot mākslas darba nosaukumu un stāstu, skatītājs uzreiz var saprast un sajūst par ko gribējis pateikt mākslinieks. Tas ļoti iedvesmo un liek aizdomāties un atvērt priekš sevis kaut ko jaunu. Galvenā Aleksandra mākslas ideja ir pierādīt cilvēkiem ka nav nekā neiespējama, ja tu gribi, nebaidies, ej un dari. Mūsu mākslas galerija nes arī zaļu funkciju, jo mēs pārveidojam visu veco un veidojam no tā kaut ko jauno, skaistu, kas būs vērtīgs un lietdērīgs nākošājai paaudzei un cilvēkiem kopumā!ENG: ESCAPISM [Meet the Artist]


All the exhibits are made from scrap metal, useless parts for motor cars. The parts are strengthened with each other during the welding process. Alexander has his own technique, all works are so detailed and aesthetically executed that metal remains a living and beautiful thing with its own energy and concept. It is unique that Alexander does not sketch anything, all works are created in an improvisational process. His main means of expression is the form through which he depicts emotions, feelings and thoughts. Even without knowing the name and story of the artwork, the viewer can immediately understand and feel what the artist wanted to say. It is very inspiring and makes you think and open something new for yourself. The main idea of Alexander's art is to prove to people that nothing is impossible, if you want, don't be afraid, go and do it. Our art gallery also has a green function, because we transform everything old and make it into something new and beautiful, which will be valuable and useful for the next generation and for people in general!

bottom of page