top of page

Hyper radošais centrs

Tērbatas iela 57

18-22

LV: KARĪNA ŠUMKOVA. Patības gaisma. [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Fotogrāfijai ir nozīme cilvēku dzīvē un sabiedrībā daudzos un dažādos

kontekstos, taču projekts pēta attiecības starp fotogrāfiju un cilvēku, un

fotogrāfiju kā instrumentu, ko cilvēki izmanto gan ikdienā, gan mākslā.

Es atceros laiku, kad fotogrāfijai manā dzīvē bija vienīgā funkcija -

dokumentēt realitāti, dzīvi un atmiņas. Domājot par šo sapratu, ka

fotogrāfiju izmanto, lai veidotu savas dzīves arhīvu un dažreiz notiek tā,

ka fotogrāfija ir specīgāka par mūsu atmiņām prātā, tāpēc tā var ietekmēt

cilvēka uztveri par sevi un savu dzīvi. Projektā fotogrāfija parādās arī kā

spēle ar pašidentitāti, dokumentējot sevi, savu dzīvi un laikabiedrus.

Fotogrāfiju, it īpaši mūsdienu digitālajā laikmetā, bieži redzam tikai

ekrānos, tāpēc objekti izstādē attēlo to, ka fotogrāfijai ir spēks ietekmēt

arī mūsu fizisko realitāti


ENG: KARĪNA ŠUMKOVA. Inner light. [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] 


Photography plays a big role in people’s life and society in a lot of different

contexts, but this project explores the relationship between photography

and people, and photography as a tool that people use both in everyday

life and in art.

I remember a time when photography served only one purpose in my life

- to document reality, life and memories. While thinking about this I

understood that photography is used to create an archive of one’s life and

sometimes photography can be more powerful that the memories in our

minds. In the project, photography is also shown as a play with self-

identification, documenting oneself, one’s life and people around.

Photography, especially in the modern digital era, is often seen only on

screen, therefore objects in the exhibition represent the photography’s

power to also influence our physical reality

bottom of page