top of page

Bazar’t

TC “Mols”, 2nd floor, Krasta iela 46

18-21

LV: Agate Apkalne un Visvaldis Asaris “Dimensijas” [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma no 18 līdz 19]


Mākslas galerija “Bazar’t” Tirdzniecības centrā „Mols”, Krasta ielā 46, 2. stāvā no 4. janvāra līdz 31.janvārim piedāvā mākslas izstādi “Dimensijas”. Tās autori ir māksliniece Agate Apkalne un Visvaldis Asaris. Negaidīta sagadaīšanās vai likumsakarīga sastapšanās, un kas slēpjas zem nosaukuma ‘’Dimensijas’’?

Autori katrs savā mākslas valodā un izteiksmes līdzekļos ir ļoti atšķirīgi, bet tos vieno konceptuālās dimensijas un vizuālā estētika. Izstādes ekspozīcijā apvienojas horizontālās un vertikālās dimensijas, kuras reflektē sinerģisku enerģiju. Mākslas darbi ir kā simboli, kuri komunikācijas aspektā nav deklaratīvi, bet skatītājam gan jautā, gan atbild.

Māklsinieki jau ilgāku laika  posmu strādā katrs savas tēmas dimensijā. Agate Apkalne savos darbos glezniciski meditē vertikālajā dimensijā. Gleznu ciklā “Pajautājiet kalniem” Agate ieved skatītāju meditatīvā, harmoniskā dabas vērojumā, kas ir tikai kā sākotnēja platforma refleksijai par pasaules uzbūves principiem un aicinājumam ielūkoties savas Dvēseles gaitās. Šī cikla gleznās atainota majestātiska dabas un kosmosa varenība - lakoniskā stilā, izmantojot monohromu toņu gammu.

Visvaldis Asaris ir kā ieracies zemē, kurā gleznieciski poētiskā valodā runā par horizontālo dimensiju. Zeme ir kā māte, kura mūs rada un veido. Zeme ir mūsu tautas semantiskās saknes. Gleznu  ciklā ''ZEMES KODS'' autors reflektē, ka ZEME šodienas aspektā nav tikai mūsu laika telpa,  bet ir mūsu tautas kultūras identitātes KODS. Darbi ir kā zemes portreti vai vizuāli poētiski stāsti, kuri atspoguļo mūsu zemes estētisko skaistumu un to kā pamatvērtību.

Agates Apkalnes un Visvalža Asara izstāde “Dimensijas” mākslas galerijā “Bazar’t”, t/c “Mols” 2.stāvā, Krasta ielā 46, Rīgā būs skatāma no 4. janvāra līdz 31 janvārim katru dienu no plkst. 10.00 - 21.00.


ENG: Agate Apkalne and Visvaldis Asaris “Dimensions” [Curator’s Tour on demand from 18 till 19]


The art gallery "Bazar't" in the shopping center "Mols", Krasta Street 46, on the 2nd floor, from January 4 to January 31, offers the art exhibition "Dimensions". Authors are artist Agate Apkalne and Visvaldis Asaris. An unexpected encounter or a natural encounter, and what is hidden under the name "Dimensions"?

The authors are each very different in their artistic language and means of expression, but they are united by conceptual dimensions and visual aesthetics. The exhibition exposition combines horizontal and vertical dimensions, which reflect a synergistic energy. Works of art are like symbols, which are not declarative in terms of communication, but both ask and answer the viewer.

Artists have been working in the dimension of their own theme for a long time. Agate Apkalne meditates pictorially on the vertical dimension in her works. In the painting series "Ask the Mountains", Agate brings the viewer into a meditative, harmonious observation of nature, which is only an initial platform for reflection on the principles of the world's structure and an invitation to look into the course of one's Soul. The paintings of this cycle depict the majestic majesty of nature and space - in a laconic style, using a range of monochrome tones.

Visvaldis Asaris is, as if he is buried in the ground, where he talks about the horizontal dimension in a painterly, poetic language. The earth is like a mother who creates and shapes us. Earth is the semantic roots of our nation. In the series of paintings "CODE OF THE EARTH", the author reflects that the EARTH in today's aspect is not only the space of our time, but is the CODE of the cultural identity of our people. The works are like portraits of the earth or visual poetic stories that reflect the aesthetic beauty of our earth and its fundamental value.

The exhibition of Agate Apkalne and Visvaldis Asaris will be open to see from January 4th to January 31st at the "Bazar't" art gallery, on the 2nd floor of the "Mols" mall, Krasta Street 46, Riga, every day from 10.00 - 21.00


Additional information:

Inese Drone, art gallery "Bazar't"

Tel.: + 371 25548307

Email: drone.inese@gmail.com

bottom of page