top of page

CUT ART gallery

Alberta iela 1

18-20

LV: Vahid Sharifian, Alina Burlakova, Edgars Nikolajevs, Roberts Balins - Bodies on Lines


Izstādē skatāmi pasaulē atzītā mākslinieka Vahida Šarifjana (Vahid Sharifian) darbi kopā ar jaunajiem latviešu māksliniekiem Alinu Burlakovu, Edgaru Nikolajevu un Robertu Bāliņu. Šis unikālais kopdarbs sola rosināt pārdomas par šo talantu daudzveidīgo cilvēka ķermeņa interpretācijām.

Vahids Šarifjans, mākslas pasaules zvaigzne, ir viesojies tādās slavenās institūcijās kā Ropac galerija un Venēcijas biennāle. Viņa spožā karjera ir izpelnījusies kritiķu atzinību, un par viņu rakstīts tādos izdevumos kā ARTnews, The New York Times, The Wall Street Journal un Art in America. Izstādes "Bodies on Lines" kurators un dalībnieks Šarifjans, kurš ir pazīstams ar savu mākslas "Papa'ismu", izstādei piešķir savu bagātīgo pieredzi un savdabīgo māksliniecisko balsi. Viņš arī iezīmē izstādes tēmas būtību, uzsverot: "Ķermenis ir tas, ar ko mākslas vēsture pēc renesanses ir bijusi apsēsta! Visu šo mākslinieku prakse bija saistīta ar ķermeni un to, kāds ir tā ideāls. Tas gadu gaitā ir mainījies, bet ķermeņa tēma nekad nav zudusi".

Alina Burlakova izmanto figuratīvu pieeju, lai izteiktu abstraktas idejas. Viņas darbi atspoguļo dzīves paradoksus un digitālās pasaules mainīgo dabu. Alīnas māksla balansē starp nopietniem apgalvojumiem un post-ironijas izpausmēm, iemūžinot dzīves būtību ar dažādiem medijiem un eksperimentālu tehniku.

Edgars Nikolajevs, Latvijas Mākslas akadēmijas absolvents, apvieno glezniecību, tēlniecību un video, lai pētītu mirstības, tehnoloģiju un nākotnes krustpunktus. Nikolajeva gleznas piedāvā vizuālu cilvēka ķermeņa izpēti, apcerot cilvēku un tehnoloģiju attiecību attīstību, sniedzot ieskatu iespējamā šīs dinamikas veidotajā nākotnē.

Roberts Bāliņš, kovboju sērijas autors, piedāvā unikālu skatījumu uz tēlniecības mākslu. Viņa skulptūras, ko iedvesmojis viņa bērnības sapnis kļūt par kovboju, veidotas kā antropomorfas formas ar cauruļveida ķermeņa daļām. "Tās ir primitīvas izjūtas, kas, savienotas kopā ar citām galējību izpausmēm, veido sarežģītu izjūtu kopumu".


ENG: Vahid Sharifian, Alina Burlakova, Edgars Nikolajevs, Roberts Balins - Bodies on Lines


The exhibition features the works of established artist Vahid Sharifian alongside emerging Latvian artists Alina Burlakova, Edgars Nikolajevs, and Roberts Balins. This unique collaboration promises a thought-provoking journey into the diverse interpretations of the human body by these talents. Vahid Sharifian, a luminary in the art world, exhibited at renowned institutions such as the Ropac Gallery and the Venice Biennale. His illustrious career has been marked by critical acclaim, with features in ARTnews, The New York Times, The Wall Street Journal, and Art in America, among others. The curator and participant of "Bodies on Lines," Sharifian, known for his coined art "Papa'ism," brings a wealth of experience and a distinctive artistic voice to the exhibition. He also sheds light on the significance of the theme, stating, "Body is what the history of art after the Renaissance has been obsessed with! All those artists' practices were about the body and what the ideal body is. This ideal has changed over the years. But the subject of the body never gone away". Edgars Nikolajevs, a recent graduate of the Art Academy of Latvia, seamlessly combines painting, sculpture, and video to explore the intersection of mortality, technology, and the future. Nikolajev's paintings offer a visual exploration of the human body, contemplating the evolving relationship between humans and technology, providing a glimpse into a possible future shaped by these dynamics. Alina Burlakova employs a figurative approach to express abstract ideas. Her work reflects on life's paradoxes and the evolving nature of our digitalized world. Alina's art balances between making serious statements and embracing post-irony, capturing the essence of life through various media and experimental techniques. Roberts Balins, the creator of the intriguing Cowboy series, offers a unique perspective on sculptural art. His sculptures, inspired by his childhood dream of becoming a cowboy, manifest as anthropomorphic forms with tubular limbs. “These are primitive feelings, which, when added together with the expressions of the other extremes, form a situation of complex feelings.”

bottom of page