top of page

LOOK

18-22

Ģertrūdes iela 62A

LV: ALISE BUILEVICA "Laika" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Koši degošs koks rajona vidū, kurš hipnotizējoši velk tevi tam klāt. Zirneklis, kurš aizmidzis lidmašīnas logā, tevi sagaida galamērķa muzejā pie sienas. Zolitūdes hipodroms, uz kura notiek un ir notikušas uzacu paceļošas parādības. Melnā laika, kura skrien no tevis prom, bet aicina tevi līdz. Sen nesatikts cilvēks, kuru tu vari satikt tikai caur sapņiem. Tavs fiziskais ķermenis, kurs izšķīst tavā priekšā, tev zem kājām atstājot zemi. Tie ir tēli un ainas, no kā sastāv Alises Builevicas glezniecība. 


Sapņos balstītu realitāti un tieksmi uz harmoniju nomaina pēkšņa atrašanās murgos. Kā atgādinājums un atkalredzēšanās ar cilvēkiem no pagātnes, kas no līdzsvara izsit ikdienas stabilitāti. Saldsērīgā garša, kas mūs pārņem pēc pamošanās un sašķoba pašsajūtu. Ieciklēšanās uz piedzīvotām ainām, kur atrodies vietās, kuras vairs nav daļa no tavas ikdienas, un plēš uz pusēm ne vien garīgo, bet arī fizisko ķermeni. 

Builevicas izstāde veltīta ikdienas stāvokļiem, kuru nozīmi un svaru mēs paši neizvēlamies, bet vienkārši tajā nonākam. Sakritības, skaistas kļūdas, fascinējoši stāsti un saldsērīgas atkalsatikšanās. Fonu, kurā tapuši darbi, māksliniece raksturo līdzīgi it kā iekšpusē mitinātos svešinieks, jo šī sajūta ir kā atgādinājums nevis par paša pieredzēto, bet gan stāsts par kādu citu. Tas mudina izjautāt sevi kā personu caur šīm nosapņotajām situācijām un izvaicāt, kas ir dzīves posms, kurā atrodies – biežāk pretrunīgs, no malas veiksmīgs un plaukstošs, bet iekšēji mentālo stāvokli novārdzinošs. 


Caur jaunākajiem Alises Builevicas audekliem iespējams izjust un novērtēt latviešu jaunākās paaudzes glezniecībai aktuālo spēju runāt simbolos un reflektēt par mentālajiem izaicinājumiem un balansa meklējumiem.


Alise Builevica (1998) absolvējusi Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolu un šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības fakultātes maģistra programmā. 2016. un 2018. gadā papildinājusi zināšanas Tartu mākslas skolā Igaunijā un Eupen Robert Shuman institūtā Beļģijā. Kopš 2017. gada piedalās grupas izstādēs Latvijā. 2022. gadā kļuvusi par “SEB Stipendija glezniecībā” un “Latvijas Valsts mežu stipendija mākslā” laureāti. Tieši pirms gada LOOK! norisinājās Alises pirmā personālizstāde ar nosaukumu “Gan drīz”, kurā pievērsās laika un mākslas attiecībām.ENG: ALISE BUILEVICA "Laika" [Curator’s Tour on demand]


A brightly burning tree in the middle of the neighbourhood, hypnotically drawing you towards it. A spider asleep in the window of a plane, waiting for you on the wall of the destination museum. The Zolitude racecourse, where eyebrow-raising phenomena happen and have happened. The black weather that runs away from you but calls you back. A person you have not met for a long time, whom you can only meet through dreams. Your physical body dissolving in front of you, leaving the ground beneath your feet. These are the images and scenes that make up Alise Builevica paintings. 


Reality based on dreams and a tendency towards harmony is suddenly replaced by nightmares. A reminder and a reunion with people from the past that throws the stability of everyday life out of balance. The sweet taste that overwhelms us when we wake up and shatters our sense of well-being. The reliance on scenes of experience, where you are in places that are no longer part of your everyday life, and tear your mental body in two, but also your physical body. 

Builevica's exhibition is dedicated to everyday states whose meaning and weight we do not choose, but simply find ourselves in. Coincidences, beautiful mistakes, fascinating stories and sweet reunions. The artist describes the background in which the works are created as being like a stranger living inside, because this feeling is not a reminder of her own experience, but a story about someone else. It encourages you to interrogate yourself as a person through these dreamt situations and to question the stage of life you are in - often contradictory, outwardly successful and thriving, but inwardly a debilitating mental state. 


Through Alise Builevica latest canvases it is possible to feel and appreciate the ability of the younger generation of Latvian painters to speak in symbols and reflect on mental challenges and the search for balance.


Alise Builevica (1998) graduated from Janis Rozentals Art Secondary School and is currently studying at the Art Academy of Latvia, Faculty of Painting, MA programme.In 2016 and 2018 she completed her studies at Tartu Art School in Estonia and Eupen Robert Shuman Institute in Belgium. Since 2017 she has been participating in group exhibitions in Latvia.In 2022 she was awarded the "SEB Scholarship in Painting" and the "Latvian State Forest Scholarship in Art". Exactly one year ago, she was awarded a prize at LOOK! held Alice's first solo exhibition entitled "Soon", which focused on the relationship between time and art.

bottom of page