top of page

Dziesmusvētku telpa

18-20

Mežaparka Lielā estrāde - Ostas prospekts 11
Entrance through the 2nd gate of Mežaparks Great Stage

LV: Rakstniecības un mūzikas muzejs + Dziesmu un deju svētku ekspozīcija "Dziesmusvētku telpa"


Dziesmusvētku telpa ir veltījums latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas dzimšanai, gaitai un turpinājumam. Ekspozīcijas pieredzēšanai ir tikpat daudz iespēju, cik soļu svētku gājienā. Šeit gūtais informācijas, estētiskā baudījuma un emociju kopums ir nesaraujami saistīts ar katra paša šurp mēroto ceļu. Tas ir tikpat nenovēršams kā ikvienam latvietim jau liktenī ierakstītā nokļūšana dziesmu svētkos – no pļavas, viensētas, pilsētas nama, rūpnīcas vai biroja; ar kājām, pajūgu, autobusu, tramvaju, velosipēdu vai auto; lietum līstot vai saulei karsējot. Pa vienam un visi kopā mēs esam nākuši katrs pats no savas ikdienas un sirds aicinājuma, lai piedzīvotu, sajustu un izzinātu; vienotos unisonā vai saskaņotos daudzbalsībā; nokļūtu ārpus laika, telpas un savām ikdienas dzīves lomām.  


Katrs no Dziesmusvētku telpas objektiem iedod savu īpašu atslēgu mijiedarbei ar dziesmu un deju svētku tradīciju. Laika upē izgaismotajās zināšanu un atmiņu salās, Līgo karoga smalkajos zīda pavedienos, Lielākajā korī pasaulē manifestētajā dziesmu svētku dzimšanā no dabas un cilvēka gara, Kormūzikas Klausīšanās krēslos skanošajās latviešu mūzikas pērlēs iekļauti neatkārtojami estētiski, emocionāli un zināšanu slāņi.  


Katrā no dziesmu svētku pieredzēm ir daļa no lielā stāsta par latviešu nāciju un Latvijas valsti, tās vērtībām, kultūras zīmēm un cilvēkiem. Dziesmusvētku telpa ir krustceles, kur stāsti dalās un apvienojas, tajos mūsu dzīvības spēks, pagātne un nākotne.


ENG: Museum of Literature and Music + Song and Dance Festival exhibition "Song and Dance Festival Space"


SongSpace is a tribute to the inception, development, and continuation of the tradition of the Latvian Song and Dance Celebration. There are as many opportunities to experience the exposition as there are steps in the Participants’ Parade. The information, aesthetic pleasure and emotions offered here is inextricably linked to the path each person has taken to get here. It is as inevitable as every Latvian’s destiny to get to the Celebration − from a meadow, a homestead, a town house, a factory, or an office – by foot, wagon, bus, tram, bicycle, or car when it rains or when the sun beats down. Individually and as a group, we have left our daily lives and answered the call of our hearts to experience, feel, and learn – to partake in unison or in polyphony, outside of time, space, and daily life. 


Each SongSpace item provides its own special key to interacting with the Song and Dance Celebration tradition, creating an unrepeatable aesthetic, emotional, and knowledgeable experience: in the facts and memories illustrated in the River of Time; in the fine silk threads of the Līgo Flag, in the origins of the Song Celebration origins found in nature and the human spirit, manifested in the Biggest Choir in the World; and in the pearls of Latvian music that can be heard in the Choral Music Listening Chairs.  


Each Song Celebration experience is a part of the overall story about the Latvian nation and country, its values, cultural aspects, and people. SongSpace is a crossroads where stories part and unite − our life force, past and future. 

bottom of page