top of page

PILOT

“BDO jauno mākslinieku balvas izstāde" Liene Rumpe, Sabīne Šnē, Jānis Šneiders, Dāvis Ozols, Egija Damberga, Atis Izands

LV: Liene Rumpe, Sabīne Šnē, Jānis Šneiders, Dāvis Ozols, Egija Damberga, Atis Izands - “BDO jauno mākslinieku balvas izstāde.”


“BDO jauno mākslinieku balva” ir BDO Latvia iniciatīva sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) un eksperimentālo mākslas telpu PILOT, kuras mērķis ir atbalstīt jaunos māksliniekus pēc vizuālās mākslas vai audio-vizuālās mediju vai dizaina nozares maģistra studiju pabeigšanas Latvijas Mākslas akadēmijā. Šī konkursa izstāde ar sešiem mākslas darbiem, kas tapuši neatkarīgi viens no otra, ir pētījuma lauks, kurā kolektīvos procesus var apskatīt caur katra mākslinieka personīgās pieredzes sublimāciju par radošu procesu, kā veidu un iespēju izprast notiekošo.


Jauno mākslinieku darbos atbalsojas plaša filozofisko koncepciju apmlitūda. Te ir gan Zigmunda Freida sublimācija radošajā darbā, gan Žila Delēza koncepcija “ķermenis bez orgāniem”, kas piedāvā piemērotāko domāšanas veidu apkārt notiekošā spriedzes nodošanai, palīdzot uztvert pieredzi nervu līmenī un kas pēc Otrā Pasaules kara Londonas skolas pārstāvjiem palīdzēja pārvarēt pēckara Eiropas realitāti. Tās turpina Artūra Šopenhauera izstrādātā dzeloņcūku dilemma, apskatot savstarpējās attiecības un intimitāti, bioloģes Linnas Margulisas pētījumi, kas uzsver kopā būšanas un līdzpastāvēšanas nozīmi un visbeidzot biologa Jākoba fon Ikskila teorija par “umwelt” [no vācu val. – “vide”], kas balstās uz domas, ka katra dzīvā būtne vidi izprot atšķirīgi, balstoties uz sava prāta, ķermeņa un apziņas kapacitātēm.


ENG: “BDO new artist award exposition” Liene Rumpe, Sabīne Šnē, Jānis Šneiders, Dāvis Ozols, Egija Damberga, Atis Izands


"BDO Young Artist Award is an initiative of BDO Latvia in collaboration with the Art Academy of Latvia (LMA) and the experimental art space PILOT, which aims to support young artists after completing their MA studies in visual arts, audio-visual media or design. This competition's exhibition, with six artworks created independently of each other, is a field of research in which collective processes can be viewed through the sublimation of each artist's personal experience where the creative process offers possibility to understand what is happening around us.


The work of the young artists echoes through a wide range of philosophical concepts. There is the sublimation in creative work by Sigmund Freud, as well as Gilles Deleuze's concept of the "body without organs", which offers the most appropriate way of thinking in order to convey the tension of what is happening around us, helping us to perceive experience on a nervous level, and which, after the Second World War, helped the London School to cope with the reality of post-war Europe. These are followed by Arthur Schopenhauer's development of the guinea pig dilemma, looking at relationships and intimacy, the research of biologist Lynn Margulis, emphasis of the importance of being together and coexistence, and finally biologist Jakob von Ickskill's theory of the "umwelt" [German for "environment"], based on the idea that each living being understands its environment differently, based on the capacities of its mind, body and consciousness.

bottom of page