top of page

Liepa

Exhibition by Ivars Pommers

LV: Ivars Pommers, LMA mākslinieks


Darbs saistīts ar refleksiju par bērnības pieredzes ietekmi uz personības veidošanos un sociāli kulturālā konteksta lomu dzimumidentitātes formēšanās procesos. Caur bērnības rotaļu auto repliku betonā autors atsauc atmiņā robusto postpadomju pilsētvidi, kurā izaudzis."


ENG: Ivars Pommers, artist, Art Academy of Latvia


The work is related to the reflection on the influence of childhood experiences on personality formation and the role of socio-cultural context in the processes of gender identity formation. Through a replica of a childhood toy car in concrete, the artist evokes the robust post-Soviet urban environment in which he grew up in.

bottom of page