top of page

Aminori

Kristīne Rublovska ‘’Eju meklēt’’

“Šis ir mans rotaļu laukums, radošo meklējumu rezultāti, manas pasakas, kas radušās nejauši vai inscinētas reālu ikdienas notikumu rezultātā.” /Kristīne Rublovska


Darbs pie izstādē apskatāmajiem darbiem palīdzējis autorei pārdzīvot sarežģīto pandēmijas laiku un iedvesmojis jaunām tēmām, kuras viņa turpina risināt šobrīd. Kā viņa pati atzīst, izstāde “Eju meklēt” ir stāsts par neapstāšanos. Tā ir kā komats vai daudzpunkte. 


Izstādē skatāmas Kristīnes Rublovskas košās, miksētā tehnikā radītās, tēliem un simboliem piepildītās gleznas, izšuvumi un zīmējumi, kas tapuši pēdējo trīs gadu laikā. 


 

“This is my playground, the results of creative exploration, my fairy tales, created by accident or staged and inspired by everyday situations.” / Kristīne Rublovska


Working on this exhibition helped author survive the difficult time of pandemic and inspired new topics that she continues to tackle. As she admits, the exhibition "I Go Searching" is a story about continuity.


The exhibition shows Kristine Rublovska's vivid, mixed-media paintings, embroideries, and drawings filled with characters and symbols, which were created in the last three years.

bottom of page