top of page
Programme

Pop-up gallery (Premises of the former Bergs store)

Marijas iela 11

18-22

LV: Arvils Linde "The Wishing Apparatus or the Spirits from the Other Side" [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


"VĒLMJU APARĀTS, JEB AIZSAULES GARI"

''Mūžīga nakts tad, kad ir diena. Melns stikls, kas ieelpo alkas. Vēlies, ko ievēlies, Aizsaulē to zina. Salīmē tumsu, kas tek caur pirkstiem, uzbūvē pili un dodies tai cauri, jo vēlāk ir tagad… Skat, roku mežs, kas šalko no augšas un tver stikla ragus un būtni, kam jābūt, bet tas esi Tu pats!''.


“Vēlmju aparāts” šķetina konceptu caur stāsta galveno varoņu savstarpējām attiecībām. Stāsts sapludina robežas starp sapņiem, vēlmēm un taustāmo pasauli. Tas centrējas ap noslēpumainajiem, ragainajiem, džinveidīgajiem gariem/dievībām, kas caur saviem mūžīgās nakts stikla portāliem šķērso dažādas dimensijas, kas šajā gadījumā simbolizē eskeipismu un transformāciju, tādējādi velkot paralēles ar šobrīd aktuālajiem globālajiem migrācijas jautājumiem, kas sevī ietver jauna sākuma meklējumus un neskaitāmas vēlēšanās, kas jāpiepilda.


Šie gari mijiedarbojas ar mirstīgo pasauli caur vēlmju piepildījumu, tiesa gan, reizēm izspēlējot trikus ar tiem, kas uzdrīkstas ar šīm būtnēm sasieties. Reizēm, kad spīd īstās zvaigznes, un gariem ir īstais nosskaņojums, tie aizskar mūsu dzīves caur Aizsaules priekškaru. Velkot realitātes stīgas, tie vada mūsu rokas, liekot mūsu sapņiem piepildīties. Taču, kā mēdz teikt, uzmanies no tā, ko vēlies, jo tas var piepildīties…


“Vēlmju aparāts jeb Aizsaules gari” šķetina iekšējās alkas pēc eskeipisma un meklējumus pēc jēgas. Navigējot caur pasauli, kurā realitātēm pārklājoties, tās tiek dekonstruētas un atkal konstruētas no jauna, šajā procesā rodot vēlēšanos materializāciju, izstāde uzdod jautājumus par to, kad mērķis ir sasniegts, kad vēlmes ir piepildītas, kad mākslas darbs ir pabeigts, un to, vai šādam procesam ir beigu atzīme.


Izstāde sevī ietver tintes un jauktas tehnikas zīmējumus, skulptūras un lielizmēra eļļas gleznas, kas caur sirreāliem sižetiem attēlo ragaino garu mijiedarbību ar realitāti un ļaudīm.


Skulptūras reprezentē “Vēlmju aparātu” jeb elku altārus vai totēmus, kas ir konkrēto garu manifestācija materiālajā pasaulē, kas, savukārt, ļauj šo altāru īpašniekiem komunicēt ar konkrētajiem gariem, kas spēj piepildīt  to vēlēšanās. Izstāde aicina ienirt un sajust nomoda sapņu spēku.


Izstādes iekārtojums ļaus tās apmeklētājiem pieredzēt un “ceļot caur dažādiem portāliem un realitātēm”.


ENG: Arvils Linde "The Wishing Apparatus or the Spirits from the Other Side" [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] 


“The Wishing Apparatus or the Spirits from the Other side”


Eternal night when there’s a day. Black glass that breathe the longing. Wish what you wish, the Other side knows it. Stick together the darkness that runs trough your fingers, build a castle and go trough it, because later is now.. Lo, the forest of hands rustling from above and grasping for the horns of glass and the being that there should be, but there’s only you!


“The wishing apparatus” explores the concept trough the relationship of the main heroes of the story. The narrative blurs the boundaries between dreams, wishes, and the tangible world. At heart of the story are the enigmatic horned djinn-like spirits or deities who traverse different dimensions trough the glass portals of eternal night which symbolizes the escapism and transformation, drawing parallels to current global issues of migration and search for new beginnings and countless wishes that stand to be fulfilled. These spirits interact with the mortal world by granting wishes and sometimes playing tricks on those who dare to engage with them. Sometimes when the stars and their mood is right, they touch our lives trough the curtain of the Other side. They pull the strings of reality by guiding our hands and making our dreams come true, but as they say- be careful what you wish for, because it might come true..


“The Wishing apparatus” explores the innate longing for escapism and the quest for meaning.

As we navigate a world where realities intersect, deconstruct and construct anew, and thus this process we achieve the materialization of wishes. This exhibition asks the questions- when the goal is achieved, when the wishes are fulfilled and when the artwork is finished and if such a process can be finite at all. 


The exhibition features Ink and mixed technique drawings, sculptures and large-scale oil paintings which depicts surreal landscapes and the horned spirits interacting with reality, and humans.

The sculptures represent “The wishing apparatus”, the altars of idols or totems which are the manifestation of the spirits in the material world and allows the owners of the altar to communicate with the spirits who might grant the wishes.

The exhibition invites to delve in and feel the power of daydreaming.

The arrangement of the exhibition allows the visitors to experience and “travel trough a different portals and realms”. 

bottom of page