top of page
Programme

M/Gallery

A. Briāna iela 9

18-22

LV: Gunta Lante “M Bodies” [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance]


Izstādes nosaukums “M Bodies” ir vārda un burta spēle atvasināta no angļu vārda “embody / embodies” – iemiesot, iemiesoti, ietverti sevī. Iemiesot un pārstāvēt sevī ideju, izjūtas un kvalitāti. Iemiesot pašam sevi. Justies savā ķermenī kā mājās - justies ar sevi labi, lai kā arī būtu. Vienlaicīgi izstādes nosaukumā iekļauts “M/Gallery” nosaukuma pirmais burts, apzīmējot arī izstādes norises vietu.

Figurālā māksla ir Guntas Lantes “Dievs”, autore pēta pasauli caur cilvēku, cilvēcību un necilvēcību. Ķermenis kā cilvēka raksturojums, cilvēka fizisks apzīmējums un pirmā vizuālā asociācija – ietvars, bet savos darbos autore tos attēlo, lai meklētu, apzīmētu un izceltu cilvēka kodolu, būtību – garu, dvēseli, pieredzi, uzvedību, spēku un visu to, ko var saukt par cilvēka dzīvi. Dzīvi, kuru iemieso un darbos attaino fizisks cilvēka ķermenis. Autore savos darbos maksimāli attaino kailus ķermeņus, uzskatot, ka pēc būtības cilvēks šajā dzīvē ir kails – neaizsargāts, neizskaistināts – pārējais ir lieks, jo būtiskais ir saturs. Embodied.ENG: Gunta Lante ''M Bodies'' [Meet the Artist] [Performance]


The title of the exhibition "M Bodies" is a play on words and letters derived from the English word "embody" - to embody, embodied, embodied in oneself. To embody and represent an idea, a feeling and a quality within oneself. To embody oneself. To feel at home in one's own body - to feel good about oneself, whatever the case. At the same time, the first letter of the name "M/Gallery" is included in the title of the exhibition, also designating the venue.

The figurative art is Gunta Lante's "God", the artist explores the world through man, humanity and inhumanity. The body as a human characteristic, a physical signifier of a human being and the first visual association - the frame, but in her works the artist depicts them in order to search for, signify and highlight the core, the essence of a human being - spirit, soul, experience, behaviour, strength and everything that can be called a human life. A life that is embodied and attained in the physical human body. In her works, the artist attains the naked body to the maximum, believing that in this life, man is essentially naked - unprotected, unembellished - the rest is superfluous, because the content is what matters. Embodied.

bottom of page