top of page
Programme

Galerija MuseumLV

Andreja Pumpura iela 2

18-21

LV: Ronalds Rusmanis, Anna Afanasjeva, Mārīte Guščika, Magone Boleiko "Cita pasaule" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Mākslinieki pārstāv 40- gadnieku paaudzi (izglītību ieguvuši Latvijas Mākslas akadēmijā), kas profesionālajā mākslas laukā  ir apliecinājusi  sevi un ieguvuši atpazīstamību. Piedalījušies daudzās grupu izstādēs un sarīkojuši personālizstādes. Autoriem ir izkristalizējušies mākslinieciskās izteiksmes paņēmieni un izveidojies tēmu loks, ar kura palīdzību mākslinieki runā par sev svarīgo. Izstādes saturisko konceptu veido  vienlaicīgā pasaules dažādība un tās koeksistence. Šī tema neizbēgami  provocē jautājumu par indivīda personiskās  un sabiedriskās telpas  līdzāspastāvēšanu –  kā tās sadzīvo viena ar otru un  vai indivīds jūtas laimīgs šajā neizbēgamajā koptelpā? Cilvēku savstarpējās attiecības un savas identitātes meklējumi nav atdalāmi no pasaules globālās struktūras attīstības modeļiem, kas nemitīgi mainās un modificējas. Tāpēc personības individualitāte ir svarīgākais faktors šajā  tik mainīgajā pasaules modelī, par ko vēsta  četru mākslinieku - Annas Afanasjevas, Magones Boleiko, Mārītes Guščikas un Ronalda Rusmaņa kopizstāde „Cita pasaule” ar tik dažādiem  mākslinieciskās izteiksmes paņēmieniem.ENG: Ronalds Rusmanis, Anna Afanasjeva, Mārīte Guščika, Magone Boleiko "Another World" [Curator’s Tour on demand] 


Artists represent a generation of 40 - year-olds (educated at the Latvian Academy of Art) who have asserted themselves and gained recognition in the professional art field. They participated in many group shows and held personal exhibitions. The authors have crystallized techniques of artistic expression and developed a range of themes through which artists talk about what matters to themselves.

The exhibition's concept is shaped by the simultaneous diversity of the world and its coexistence. This tempo inevitably provokes the question of the coexistence of an individual's personal and public space - how do they connect with each other and does an individual feel happy in this inevitable common space? People-to-people relationships and the quest for their identity are inseparable from the evolving patterns of the global structure of the world, which are constantly changing and modifying. That's why personality individuality is the most important factor in this such a shifting pattern of the world, as reported by the co-exhibition of four artists - Anna Afanasjeva, Magone Boleiko, Mārīte Guščika and Ronalds Rusmanis, “Another World,” with so many different techniques of artistic expression.

bottom of page