top of page
Programme

DOM

Ģertrūdes iela 115

18-22

LV: Aina Bikše, Elza Lapiņa (ft Eduards Maksis), Lidija Zaneripa “Sadursmes kultūra” [Tikšanās ar mākslinieku] 


Laika pūdums, mirkļa liecība, atdarinājums, sadursme, pajukšana: mirklis sastindzis laikā un materiālā. Cilvēka pieredze var fiksēt un iekapsulēt noteiktu brīdi, padarot to par 'nenozīmīgu' vai 'mūžīgu' laikā un telpā.

Nesakrist. Būt pretrunā vienam ar otru. Atšķirties. Idejas un virzieni, kas katrai no māksliniecēm ir aktuāli, saplūst triumvirātā, veidojot vizuālu, konceptuālu, arī personisku sadursmi. Rezultātam var būt dažādas sekas, atkarībā no individuāli pieņemtajām likumsakarībām. Bet mākslas darbu realitāte cenšas būt no šīm sekām brīva.


Aina Bikše, Elza Lapiņa un Lidija Zaneripa līdz šim kopīgi veidojušas grupas izstādes 7KA (2019.g) un POHA (2020.g). Šīs izstādes ietvaros Elza Lapiņa ir pieacinājusi uz sadarbību Eduardu Maksi.


ENG: Aina Bikše, Elza Lapiņa (ft Eduards Maksis), Lidija Zaneripa “Clash Clulture” [Meet the Artist] 


A lapse of time, a testimony of an occasion, an imitation, a clash, a confusion: a moment frozen in time and material. Human experience can capture and encapsulate a certain moment, rendering it 'insignificant' or 'eternal' in time and space.

Do not match. To be at odds with each other. Be different. Ideas and trends that are relevant to each of the artists merge in the triumvirate, creating a visual, conceptual, and also personal clash. The result can have different consequences, depending on the rules adopted individually. But the reality of artworks is trying to be free from these consequences.


Aina Bikše, Elza Lapiņa and Lidija Zaneripa have so far jointly created group exhibitions 7KA (2019) and POHA (2020). As part of this exhibition, Elza Lapiņa has invited Eduards Maksis to cooperate.

bottom of page