top of page

Galerija Art&Walls

Elizabetes iela 31A

18-22

LV: Tatjana Ivanova, Marija Saņjuka, Ingūna Stroža, Mariella Rezevska, Kristīne Lastovska, Anete Kalviša “Sezonas pārmaiņas manā galvā” [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku]


Drūmie toņi dabā atstāj uz lielāko daļu cilvēku smagu iespaidu. Rodas nogurums un bezspēks. Svētku svinēšana palīdz sajust gada riteņa kustību un sajust doto momentu. No skumjām līdz priekam viens solis. Ir kaut kas, ko nekad nevar paredzēt. Kad laime nāk, tā nebrīdina. Tā būs katram sava. 

        Mainās laikapstākļi, gadalaiki un cilvēki blakus. Mēs visi meklējam siltumu, un pieņemts… kad izkrīt sniegs, arī zemei paliek silti. Cilvēki jau no senatnes mācījās cīnīties un pārvarēt tumsu. Ziemassvētku eglīte mūžzaļais koks - cik tā labi var sasildīt savu svecīšu gaismā! Sniegs kūst, kad sirds ir silta. Kur ceļi krustojās, tur jaunas durvis paverās. Tas ir tas mūžīgs stāsts par visu un par neko! Tas nozīmē tik Tev un vairs nevienam. Cik ilgi nesīsi to savā galvā, tik ilgi tas dzīvos Tavā pasaulē… Trauslas jūtas ir visspilgtākas. Tās mēdz mainīt likteņus, bet gleznas atstās atmiņas par piedzīvoto un mūžīgo. Gleznas ir vēstules bez konkrēta adresāta, bet tās atļauts lasīt visiem. Mana atklāsme - Tavs spriedums.  Mūsu pasaule sastāv no emocijām, kuras katrs cilvēks nes savā sirdī. 

      Ir prieks, kas dzimst pats no sevis. Savā labsajūtā dalāmies ar citiem. Ziemas saulgrieži mums sola gaismu uz turpmāko posmu, bet gaisma izstaros visus ceļus.


ENG: Tatjana Ivanova, Marija Saņjuka, Ingūna Stroža, Mariella Rezevska, Kristīne Lastovska, Anete Kalviša “Seasonal Changes in My Head” [Exhibition Opening] [Meet the Artist] 


Dark shades in nature leave a heavy impression on most people. Fatigue and weakness occur. Celebrating the holidays helps to feel the movement of the wheel of the year and allows us to feel the present moment. It can take one step from sadness to joy. There is something that can never be predicted. When happiness comes, it does not warn. It will be to each their own.

         Weather, seasons and people around change. We're all looking for warmth, and it's reputed… when the snow falls, the earth stays warm too. People have learned to fight and overcome darkness since ancient times. The Christmas tree, the evergreen tree - how well it can warm in the light of candles! Snow melts when the heart is warm. Where paths cross, new doors open. It's that timeless story of everything and nothing! It has a meaning only to you and no one else. As long as you carry it in your head, that's how long it will live in your world... Fragile feelings are the most vivid. They tend to change destinies, but paintings will leave memories of the past and the eternal. Paintings are letters without a specific addressee, but everyone is allowed to read them. My revelation - Your judgment. Our message consists of emotions that each person carries in his heart.

       There is a joy that is born of itself. We share our well-being with others. The winter solstice promises us light for the next stage, but the light will shine on all the paths.

bottom of page