top of page

Bazar’t

TC “Mols”, 2nd floor, Krasta iela 46

18-21

LV: Madara Gulbis “GLEZNAS” [Izstādes atklāšana]


1.11.-30.11.2023.

Izstādē redzamas gleznas, kuras tapušas abstraktās glezniecības izteiksmes veidā, eļļas krāsu tehnikā. Tās ir no dažādām, iepriekšējos gados notikušām izstādēm. Šajā ekspozīcijā tās veido vienu, kopīgu stāstu – krāsu gammai mainoties, mainās emocijas, sajūtas. Skatītājs var vērot un ļauties krāsu un glezniecības tiešai ietekmei uz prātu un sajūtām, tā izprovocējot cilvēkā dažādos stāvokļus. 

    ”Būt vietā, kur ir pilnīgs miers, un kur var dzirdēt sauli, sajust lietus smaržu un ieraudzīt vēju. Vietā, kur var samanīt jūras sarkano un debesu zaļo. Tas ir neparasti, gandrīz neiespējami, jo tepat blakus ir citas, daudz spēcīgākas zīmes. Piedzīvot mieru ir balva. Tad rodas iedvesma, iedvesma, kura uzstājīgi liek radīt. Iedvesma ir neierobežoti spēcīga, tikai nav pastāvīga un tāpēc ļoti vērtīga. Ar iedvesmu var savienot redzēto un izteikt to formā, kā to ļauj prasmes un griba.

Viļņošanās vēja otrā pusē ļoti agri pie jūras.

Pasaules malā paliek gaišāks.

Lidojuma sajūta klusumā.

Virszemē labs laiks.

Ieklausoties Madaras gleznu nosaukumos, gribētos teikt “vārdos”, jo tās ir redzami dzīvas, var sadzirdēt stāstu. Stāsts ir par tā īsti nesasniedzamo mieru.”

Laikabiedrs

Gleznotāja savos darbos stilizē atpazīstamus dabas elementus – kokus, sauli, mākoņus pat gaisu, tos vispārinot līdz to būtībai: gaišumam, plašumam, spožumam, zaļumam.

Šī glezniecība ir kā starpposms starp reālām, cilvēka redzei uztveramām lietām un parādībām, un to nekonkrēto telpu, kas ir starp lietām.

Līdzīgi mūzikai, kas neatskaņo reālajā dzīvē dzirdamas skaņas, tomēr pauž visplašāko izjūtu gammu, abstraktā glezniecība tieši tāpat spēj paust visu cilvēka bagāto izjūtu paleti, attēlojot nevis fotogrāfisko realitāti, bet nosacītus krāsu laukumus, krāsu savstarpējās attiecības, līnijas.

Madaras Gulbis izstāde “Gleznas” mākslas galerijā “Bazar’t”, t/c “Mols” 2.stāvā, Krasta ielā 46, Rīgā būs skatāma no 1. novembra līdz 30 novembrim katru dienu no plkst. 10.00 - 21.00.


ENG: MADARA GULBIS "PAINTINGS" [Exhibition Opening]


1.11.-30.11.2023

The solo exhibition "Paintings" made in the form of abstract painting expression, using oil paint technique. They are from various exhibitions held in previous years. In this exposition, they form one, common story – as the color range changes, emotions and feelings change. The viewer can observe and allow himself the direct influence of colors and paintings on the mind and feelings, thus provoking different states in a person.

"To be in a place where there is complete peace and where you can hear the sun, smell the rain and see the wind. In a place where you can see the red of the sea and the green of the sky. This is unusual, almost impossible, because there are other, much stronger signs right next to it. Experiencing peace is a reward. Then an inspiration arises, an inspiration that insists on creating. Inspiration is infinitely powerful, just not permanent and therefore very valuable. With inspiration, you can connect what you see and express it in the form that your skills and will allow.

Rippling on the other side of the wind very early offshore.

It's getting brighter at the edge of the world.

The feeling of flying in silence.

Good weather above ground.

When listening to the titles of Madara's paintings, one would like to say "in words", because they are visibly alive, one can hear the story. The story is about that unattainable peace.”

A contemporary

In her works, the painter stylizes recognizable elements of nature – trees, the sun, clouds, even the air, generalizing them to their essence: lightness, spaciousness, brilliance, greenness.

This painting is like an intermediate stage between real things and phenomena perceptible to human vision, and the non-concrete space between things.

Similar to music, which does not play sounds heard in real life, but expresses the widest range of feelings, abstract painting is able to express all the rich palette of human feelings, depicting not photographic reality, but conditional areas of color, interrelationships of colors, lines.

Exhibition of Madaras Gulbis - "Paintings" at the "Bazar't" art gallery, on the 2nd floor of the Shopping mall "Mols", Krasta Street 46, Riga will be open from November 1st to November 30th every day from 10.00 - 21.00

bottom of page