top of page

Māksla XO

Elizabetes iela 14

18-21

LV: Alexei Gordin


Māksla XO galerija aicina apskatīt igauņu jaunās paaudzes mūsdienu mākslinieka Alexei Gordin multimediju izstādi “Nāves dzirnavas”, kas ir līdz šim lielākā publiski apskatāmā mākslinieka ekspozīcija Latvijā.


Alexei Gordin mākslinieciskās darbības galvenā tēma ir absurdi stereotipiski domāšanas un uzvedības modeļi mūsdienu sabiedrībā. Viņa darbiem gandrīz vienmēr ir naratīvs raksturs, un tie bieži vēsta par aizraujošām vai kaitinošām situācijām. Par vienu no viņa galvenajām tēmām ir kļuvusi mākslas pasaules skarbā realitāte,  bet par galveno varoni – pats mākslinieks. Ar melno humoru piepildītās ainas dekonstruē profesionālās mākslas pasaules tēlu kā kaut ko elitāru un krāšņu.


Izstādes nosaukums cēlies no reta dabas fenomena ar nosaukumu “Nāves dzirnavas”. Šajā parādībā skudru grupa atdalās no galvenā barības meklētāja, zaudē feromonu taku, un sāk sekot viena otrai, veidojot pastāvīgi rotējošu apli. Tūkstošiem skudru dodas šādos apļos, līdz nomirst, vai arī viena atgriežas pie prāta, pārtraucot šo apli.


Ar šī fenomena palīdzību Alexei Gordin norāda uz masu apsēstību ar neskaidriem jēdzieniem un vēstures atkārtošanos. Lai gan ir noticis milzīgs zinātnes progress, visbriesmīgākās cilvēces problēmas, kā nabadzība, bads, resursu trūkums un karš, joprojām pastāv. Taču mākslinieks nestrādā tieši ar vēsturi un konkrētām sociālām problēmām, viņš lielākoties visu izlaiž caur savu mākslinieciskās eksistences prizmu, gluži kā sūklis, kas filtrē caur ķermeni netīro ūdeni. Atspoguļojot noteiktus sava laikmeta sabiedrības stāvokļus, Alexei Gordin mēģina tālāk preparēt sabiedrību, analizējot radošo indivīdu. Citiem vārdiem sakot, mākslinieka personība kļūst par viņa darbu galveno varoni, kas kļūst par orientieri, norādot uz plašākiem procesiem kultūrā, sabiedrībā un politikā.


Šai izstādei radītās jaunās gleznas ir pašironijas piesātinātas un ir atklāti mēģinājumi runāt par nopietnām lietām, izmantojot humora un absurda valodu. Mākslinieks uzskata, ka visa cilvēces vēsture nav nekas cits kā absurds karnevāls, un tāpēc nekas nav jāuztver nopietni. Alexei Gordin daiļradē mākslinieka personība bieži tiek pasniegta kā autsaideris un klauns. Tomēr nereti klauna persona ir traģiskākā un gudrākā. Lielākā daļa darbu liecina, ka mūsdienu klauna jēdziens nav atdalāms no mēmu kultūras, kas pēdējos 10 gadus nosaka mūsu ikdienu. Aizraujoši un pārveidoti attēli ar vienkāršu vēstījumu ir aizstājuši garus, sarežģītus tekstuālus jēdzienus literatūrā un filozofijā, parādot nepieciešamību pēc vienkāršotas patiesības izpratnes, lai atbildētu uz post-patiesības triumfu. Šī izstāde ir viena liela fikcija, kas mēģina dekonstruēt realitāti, jo tas, ko mēs redzam, var kļūt par kaut ko pavisam citu. Kā skudras, kas iesprostotas nāves lokā, skatītāji ir ieslodzīti mākslinieka baiļu un nepatiku iluzorajā pasaulē, kas saistīta ar viņa ikdienas cīņu mākslas pasaulē un pasaulē kopumā.


ENG: Alexei Gordin


Māksla XO Gallery is showcasing the multimedia solo exhibition “Death Mill” by Alexei Gordin, the emerging Estonian artist. The exhibition “Death Mill” is Alexei Gordin’s biggest public show in Latvia.


The main subject of Alexei Gordin’s artistic practice is absurdly stereotypical thinking and behaviour patterns of people in contemporary mass society. His works are almost always narrative and cover exciting or annoying situations. The harsh reality of the art world has become one of his main topics, and the artist himself has become the protagonist. Scenes scattered with black humour deconstruct the image of the professional art world as something elitist and glamorous.


The exhibition’s title comes from a rare natural phenomenon called “Death Mill”. In this phenomenon, a group of ants separates from the main forager, loses the pheromone trail, and starts following each other, forming a constantly rotating circle. Thousands of ants go in rounds like this until they die, or the one returns to his senses and breaks the circle.


Through a given phenomenon, Alexei Gordin points towards a mass obsession with obscure concepts and the feature of history repeating itself; even though there is huge scientific progress, the most dreadful problems of humankind, like poverty, starvation, lack of resources, and war, are still here with us. However, the artist does not work directly with history and specific social problems. Still, he mostly passes everything through the prism of artistic existence, like a sponge filters dirty water through its body. During that time, the artist always reflected certain states of society of his epoch. Alexei Gordin tried to further dissect society by analysing the creative individual. In other words, the person of the artist becomes a main protagonist of his works, the indicative seamark towards broader processes in culture, society and politics.

New paintings created for this show are soaked with self-irony and are honest attempts to speak about serious things using the language of humour and absurdity. The artist believes that the whole history of humanity is nothing but an absurd carnival, and, thus, nothing should be taken seriously. Alexei Gordin’s work often presents the artist’s personality as an outsider and clown. However, often in culture, the person of the clown is the most tragic and wise. Most works show that the concept of a contemporary clown is inseparable from the meme culture that has defined our everyday life for the past 10 years. Catchy recreated images with a simple message have replaced long, complex textual concepts in literature and philosophy, showing a need for a simplified understanding of truth to answer the triumph of post-truth. The exhibition is one big fiction trying to deconstruct reality because what we see can become something completely different. Like ants trapped in the deathly circle, viewers are trapped in the illusive world of the artist’s fears and displeasures, connected to his everyday struggle in the art world and world in general.

bottom of page