top of page

Hyper radošais centrs

Tērbatas iela 57

18-22

LV: GUSTAVS VOLDEMĀRS LOCIKS, TURBULENCE [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] 


TURBULENCE

Turbulence ir sarežģīts fizisks fenomens, kas joprojām nav pilnībā izprasts. Tā rodas, kad šķidrā vai gāzveida vidē rodas straujas ātruma un virziena izmaiņas. Šīs izmaiņas izraisa virpuļu veidošanos, kas var izplatīties visā vidē. Turbulence var būt ārkārtīgi haotiska un neprognozējama, un tā var ievērojami ietekmēt šķidruma vai gāzes plūsmu.

Izstādē "Turbulence" tiks pētīta haosa un kārtības mijiedarbība mūsdienu pasaulē, iedvesmojoties no fiziskās turbulences fenomenoloģijas. Tāpat kā gaisa plūsma, kas iziet cauri šķēršļiem, radot sarežģītus virpuļus un neprognozējamas kustības, arī mūsu sabiedrība piedzīvo nepārtrauktas pārmaiņas un neskaidrības. Šīs pārmaiņas var izraisīt nestabilitāti un neskaidrības, un var būt grūti paredzēt, kas notiks nākotnē. Izstāde tiecas atspoguļot šo dinamiku, izmantojot fiziskas kompozīcijas un skulpturālas instalācijas, kas iemieso haosa un kārtības mijiedarbību.

Tomēr turbulence var būt arī radošu pārmaiņu un inovāciju avots. Tāpat kā virpuļi var radīt jaunas formas un struktūras gaisa plūsmā, pārmaiņas mūsu sabiedrībā var radīt jaunas iespējas un idejas. Izstāde aicina apmeklētājus pārdomāt pārmaiņu un neskaidrību raksturu mūsdienu pasaulē. Mēs vēlamies rosināt diskusijas par to, kā mēs varam tikt galā ar šiem izaicinājumiem un izmantot pārmaiņas kā iespēju izaugsmei mums visiem.ENG: GUSTAVS VOLDEMĀRS LOCIKS, TURBULENCE [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Performance] [Curator’s Tour on demand]


TURBULENCE

Turbulence is a complex physical phenomenon that is still not fully understood. It occurs when there are rapid changes in velocity and direction within a liquid or gaseous medium. These changes cause the formation of vortices, which can spread throughout the medium. Turbulence can be extremely chaotic and unpredictable, and it can significantly impact the flow of a liquid or gas.

The exhibition "Turbulence" will explore the interplay of chaos and order in the modern world, drawing inspiration from the phenomenology of physical turbulence. Just as airflow passing through obstacles creates complex vortices and unpredictable movements, our society also experiences continuous change and uncertainty. These changes can lead to instability and confusion, and it can be difficult to predict what will happen in the future. The exhibition seeks to reflect this dynamic through physical compositions and sculptural installations that embody the interaction of chaos and order.

However, turbulence can also be a source of creative change and innovation. Just as vortices can create new shapes and structures in airflow, changes in our society can generate new possibilities and ideas. The exhibition invites visitors to reflect on the nature of change and uncertainty in the modern world. We want to encourage discussions about how we can cope with these challenges and use change as an opportunity for growth for all of us.

bottom of page