top of page

CUT ART gallery

Alberta iela 1

18-20

LV: Marianna Volkova and Zanda Guste. "I was born and grew up in the Baltic marshland"

 [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Izstādē "I was born and grew up in the Baltic marshland" apkopoti divu mākslinieku - Mariannas Volkovas un Zandas Gustes - saistošie darbi. Izmantojot fotogrāfiju un vizuālās mākslas sajaukumu, šī izstāde piedāvā daudzpusīgu Baltijas reģiona kultūras un dabas ainavu izpēti.


Saikne starp vienkrāsainajām gleznām, kuras iedvesmojušas no Baltijas jūras un Brodska attēliem, slēpjas to kopīgajā tematiskajā dabas, īpaši jūras, izpētē un iespējams tās emocionālo un estētisko īpašību interpretācijā.Tajā varētu arī diskutēt par to, kā šie mākslas darbi rosina pārdomas par vides jautājumiem vai cilvēka attiecībām ar dabu.
ENG:  Marianna Volkova and Zanda Guste. "I was born and grew up in the Baltic marshland" [Curator’s Tour on demand]


The exhibition "I was born and grew up in the Baltic marshland" brings together the compelling works of two artists, Marianna Volkova and Zanda Guste. Through a juxtaposition of photography and visual art, this exhibition offers a multifaceted exploration of the Baltic region's cultural and natural landscapes.


The connection between monochrome paintings inspired by the Baltic Sea ano pictures of Brodsky lies in their shared thematic exploration of nature, especially the sea, and perhaps their interpretation of its emotional and aesthetic qualities. It might also discuss how these artworks provoke contemplation on environmental issues or the human relationship with nature.

bottom of page