top of page

Bazar’t

TC “Mols”, 2nd floor, Krasta iela 46

18-21

LV: Kristīne Guršpone [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


09.05 - 01.06

KRISTĪNE GURŠPONE

Kristīnes Guršpones izstāde “Pa gaisu”


Kristīnes Guršpones izstāde “Pa gaisu” ir kā ceĻojums debesīs, kas iepazīstina skatītājus ar viņas jaunākajām gleznām un ar gleznām, kurās māksliniece jau iepriekš pieskārusies viņai tik aktuālai tēmai par un ap lidmašīnām, lidošanu un debesīm. Šajā izstādē Kristīne pirmo rezi ir dažas savas gleznas atdzīvinājusi radot telpiskus objektus - instalācijas, kas gleznas ideju turpina to ienesot telpā.


“Lidmašīnu attēlošana pauž sapņainību un brīvības ilgas. Tās atgādīna mums par to, ka cilvēki vienmēr ir sapņojuši par spēju pacelties gaisā kā putni, un izbaudīt brīvību, ko tas sniedz. Esot un zemes un paveroties debesīs, es skatos tā kā uz citu dzīvi. Tas šķiet interesanti - diez kur cilvēki lido, ko domā, kādi izskatās… Tas liek just dzīves plašumu un varenumu. Gleznojot domāju par to, cik daudz kustības, dzīves notiek debesīs vienā brīdī,

un centos sevi neierobežot domās, tādejādi lidmašīnas padarot par dzīvām un harmoniskām būtnēm.”

Kristīnes gleznās lidošana ir kā simbolisks atspoguĻojums mūsu vēlmēm un cerībām sasniegt nebijušus augstumus un brīvību gan ārēji, gan iekšēji un kā iespēja atbrīvoties no mūsu ikdienas aizņemtības un ierobežojumiem.

Šajā izstādē sastopas dabas skaistums ar cilvēka radīto tehnoloģiju spēku, sapņi un realitāte. Debesīs ir līdzīgi kā tepat uz zemes - katram savs mērķis, domas, cerības un pieredze. Kā skudru pūznis, bišu spiets vai putnu lidojums baros, arī lidmašīnas veido saimi ar savu ikdienas ritmu, dzīvi, notikumiem un noteikumiem.

Šī ir mākslinieces interpretācija par dzīves plašumu un varenību.

Ar savu gleznu un instalāciju izstādi Kristīne aicina mūs sapņot, ilgoties un izbaudīt brīvību, kas slēpjas debesīs, un atklāt neierobežotu mākslas pasauli.Kristīne Guršpone dzimusi 1985. gada 18. janvārī, Rīgā. Gleznošanu apgūt sākusi 1997. gadā, un līdz 2005. gadam mācības aizritēja Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā. Pēc tam studijas tika turpinātas Latvijas Mākslas akadēmijā, figurālās glezniecības meistardarbnīcā, pie profesoriem K. Zariņa, J. Jurjāna, N. Brasliņa, kur 2009. gadā tika iegūts bakalaura grāds.

Savukārt 2011. gadā, šajā pašā meistardarbnīcā, Kristīne Guršpone ieguva maģistra grādu. Vēloties papildināt savas zināšanas mākslā, Kristīne Guršpone turpināja studijas Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas apakšnozarē, kam sekoja vilinājums redzēt kaut ko vairāk un tika uzsāktas mācības gada garumā Libera Accademia Di Belle Arti Firenze ( Florencē ).

2009. gadā Kristīnei Guršponei tika piešķirta P. Puzina stipendija. Dažādās grupu izstādēs piedalās kopš 2005. gada, kā arī vairākos plenēros Latvijā.


ENG: Kristīne Guršpone [Curator’s Tour by demand]


09.05 - 01.06

CHRISTINE GURSPONE

Kristine Gurspone's exhibition "By air"


Exhibition "By Air" from Kristine Gurspone is like a journey in the sky, which introduces the audience to her latest paintings and to paintings in which the artist has previously touched on such a topical theme for her about and around airplanes, flying and the sky. In this exhibition, Kristīne has brought some of her paintings to life for the first time by creating spatial objects - installations that continue the idea of the painting by bringing it into space.

"Depicting airplanes expresses dreaminess and longing for freedom. They remind us that humans have always dreamed of being able to soar in the air like birds and enjoy the freedom that comes with it. Being on earth and looking up at the sky, I look at it like a different life. It seems interesting - hardly where people fly, what they think, what they look like... It makes you feel the vastness and grandeur of life. When I paint, I think about how much movement, life happens in the sky at one moment,

and I tried not to limit myself in my thoughts, thus making airplanes into living and harmonious beings."

In Kristine's paintings, flying is a symbolic reflection of our wishes and hopes to reach unprecedented heights and freedom, both externally and internally, and as an opportunity to get rid of our everyday busyness and limitations.

In this exhibition, the beauty of nature meets the power of man-made technology, dreams and reality. It's the same in heaven as it is here on earth - everyone has their own goals, thoughts, hopes and experiences. Like an anthill, a swarm of bees, or birds flying in flocks, airplanes also form a family with their daily rhythm, life, events and rules.

This is the artist's interpretation of the vastness and majesty of life.

With her exhibition of paintings and installations, Kristine invites us to dream, yearn and enjoy the freedom that is hidden in the sky and to discover an unlimited world of art.

Kristine Gurspone was born on January 18, 1985, in Riga. She started learning painting in 1997, and until 2005 she studied at the Janis Rozentāls Riga Art High School. After that, the studies were continued at the Latvian Academy of Arts, in the master workshop of figurative painting, under professors K. Zariņa, J. Jurjān, N. Brasliņa, where in 2009, a bachelor's degree was obtained.

On the other hand, in 2011, in the same master workshop, Kristīne Gurspone obtained a master's degree. Wanting to supplement her knowledge in art, Kristīne Gurspone continued her studies in the graphic arts sub-field of the Latvian Academy of Arts, which was followed by the temptation to see something more and began a year-long study at the Libera Accademia Di Belle Arti Firenze (Florence).

In 2009, Kristine Gurspone was awarded the P. Puzin scholarship. He has been participating in various group exhibitions since 2005, as well as in several plein airs in Latvia.

bottom of page