top of page

Provodņiks

Ganību dambis 63

18-22

LV: Elizabete Slavinska “Svina Plīvurs” [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Būtnes, kas tikai attālināti atgādina cilvēka veidolu, reflektē par gluži cilvēcīgiem jautājumiem - ģimeni, sabiedrību, seksualitāti, personības veidošanos, grūtībām un iekšējo mieru. Metafiziskā telpa ļauj pavērties aiz ikdienišķās sadzīves apvāršņa, pievēršoties būtiskajam. 


“Es attēloju nebināras būtnes, kuru iekšējā gaisma staro caur lielajiem, pelēkajiem slāņiem, kas uzkrājušies dzīves laikā,” stāsta Elizabete.


Gaišām krāsām runāt par smagiem jautājumiem raksturo nevien Elizabetes Slavinskas glezniecības valodu, bet arī spēju pieņemt un novērtēt dzīvi ar visām tās nepilnībām.  


Elizabete Slavinska (1998) pēc NMV Jaņa Rozentāla Māklsas skolas absolvēšanas (2018) uzsākusi studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, šobrīd turpinot studijas glezniecības apakšnozarē maģistra programmā. Elizabetes glezniecībai ir raksturīga ekspresija un lielforātu izvēle. Figurālās kompozīcijas nereti ir simbolu caurvītas, Slavinskai iekodējot tajās savu personīgo pieredzi.


ENG: Elizabete Slavinska “Leaded Veil” [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] 


Creatures that only remotely resemble the human form reflect on quite humanly issues - family, society, sexuality, personality development, difficulties and inner peace. The metaphysical space shown in paintings allows you to look beyond the horizon of everyday life, focusing on the essential.


"I depict non-binary beings whose inner light shines through the large, gray layers accumulated over a lifetime," says Elizabete.


Using vivid colors to show difficult issues characterizes not only Elizabete Slavinska’s painting language, but also her ability to accept and appreciate life with all its challenges.


Elizabete Slavinska (1998) after graduating from NMV Janis Rozentals Art School (2018) started studies at the Latvian Academy of Arts, currently continuing her studies in the subfield of painting in the master's program. Elizabete’s paintings are characterized by expression and the choice of large format. Figurative compositions are often interwoven with symbols, as Elizabete encodes her personal experience in them.

bottom of page