top of page

Maxim Boxer Gallery

18-22

Lāčplēša iela 48

LV: MishMash "Akmensrockstein" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] 


Akmeņi tiek izmantoti, lai ārstētu.

Akmeņi tiek apzināti norīti.

Akmeņi nodrošina lielāku stabilitāti.

Noteiktu izmēru un formu akmeņus var nest padusē.

Ar akmeņiem strādā.

Akmeņus uzkarsē.

Akmeņus izmanto balstam.

Akmeņus lasa un vāc.

Akmeņi tiek izmētāti.

Akmeņi izmanto skaitīšanai.

Akmeņi izdaiļo.

Akmeņus izmanto visi: zivis, putni, dzīvnieki, kukaiņi un mēs.


“MishMash ir ne tikai mūsu vārdu - Miša un Maša, apvienojums, bet arī vienā

vārdā raksturo to, kam mēs veltām savu māksliniecisko praksi. Mūsu mākslas tēmas

ir haoss un kārtība, nenozīmīgu lietu kolekcijas, datu pārnešana abstrakcijā,

inventArt, meža akcionisms, realitātes protēze, kompulsīva skaitīšana un

novērošana. Kari, vardarbība, diskriminācija, naids - tie vienmēr ir klātesoši. Tāpēc

mēs savā mākslā neattēlojam ikdienas notikumus, mēs cenšamies pievērsties

cilvēka dabiskajai būtībai,” savu radošo praksi raksturo mākslinieku duets.


Izstādē “Akmensrockstein” ietver trīs radošos projektus. Sērijā “Akmens”

mākslinieki, sev raksturīgi, pievēršas personīgās pieredzes un datu pārvēršanai

abstrakcijā. To veido 180 akmeņu ilustrācijas. Ikviena no tām datēts ar laika zīmogu.

Deviņdesmit no attēlotajiem akmeņiem, izkārtoti uz papīra paneļa un simbolizē

saņemtās Eiropas Savienības uzturēšanās atļaujas periodu. Savukārt atlikušie

deviņdesmit, kas skatāmi bez pamatnes, attaino apturētās vīzas gaidīšanas dienas.

Sērija “Rock” tapusi abu piespiedu šķiršanās laikā. Miša Klusā okeāna krastā

atradis akmeni, devis tam vārdu un tekstuālu raksturojumu, savukārt Maša,

pamatojoties uz šo vārdisko aprakstu, radījusi akmens portretu. Izstādē skatāma

arī instalācija “Stein”, ko mākslinieki lakoniski dēvē par pasaules kārtības attēlojumu.


MishMash ir radošais tandēms, ko veido vīrs un sieva - mākslinieki Miša Leykins

(1968) un Maša Sumnina (1977). Abu darbības lauks aptver vizuālo mākslu,

arhitektūru un dizaina projektus. 2023.gadā MishMash piedalījušies grupu izstādēs

“Onboards Biennale” Antverpenē un “Bla-Bla Kunst Raum” Berlīnē, un 2022.gadā

grupas izstādē “X-Nowness”, Bāzeles Mākslas centrā, Šveicē. Līdz 2022.gadam

rīkojuši izstādes tādās vietās, kā Maskavas Modernās mākslas muzejs, “Garage”

Laikemtīgās mākslas muzejs, “MultiMedia” Mākslas muzejs un “XL” galerija

Maskavā. Piecas reizes izvirzīti Kandinsky laikmetīgās mākslas balvai. MishMash

veidotie vides objekti skatāmi Ukrainā, Francijā un ASV.


ENG: MishMash "Akmensrockstein" [Curator’s Tour on demand]


Stones are used to heal.

Stones are deliberately swallowed.

Stones give great stability.

Stones of certain sizes and shapes are carried under the armpits.

Stones are manhandled.

Stones are heated.

Stones are support.

Stones are gathered.

Stones are scattered.

Stones are used to count.

Stones are used to decorate.

Everyone uses stones: fish, birds, animals, insects and us.


"MishMash is not only a combination of our names, Misha and Masha, but also

It is a single word that describes what we dedicate our artistic practice to. Our artistic themes are chaos and order, collections of insignificant things, the transference of data into abstraction, inventArt, forest actionism, the prosthesis of reality, compulsive counting and observation. Wars, violence, discrimination, hatred - they are always present. So we don't represent everyday events in our art, we try to address

The duo describe their creative practice."


The exhibition "Akmensrockstein" includes three creative projects. In the series "Akmens" the artists, characteristically, focus on the transformation of personal experience and data into abstraction. It consists of 180 stone illustrations. Each of them is dated with a time stamp. Ninety of the stones depicted, arranged on a paper panel and symbolising the period of the European Union residence permit. The remaining

ninety, which can be seen without a base, represent the days of the suspended visa waiting period. The "Rock" series was made during the forced separation of the two. Misha on the coast of the Pacific ocean found a rock, gave it a name and a textual description, while Masha, based on given text, created a portrait of the rock. The exhibition also includes an art installation "Stein", which the artists succinctly describe as a representation of the world order.


MishMash is a husband and wife creative duo consisting of artists Misha Leykin (1968) and Masha Sumnina (1977). Both work in the fields of visual arts, architecture and design. In 2023, MishMash participated in group exhibitions

"Onboards Biennale" in Antwerp and "Bla-Bla Kunst Raum" in Berlin, and in 2022

group exhibition "X-Nowness", Basel Art Centre, Switzerland. Until 2022 they hold

exhibitions at venues such as the Moscow Museum of Modern Art, Garage

Museum of Contemporary Art, MultiMedia Art Museum and XL Gallery in

Moscow. Nominated five times for the Kandinsky Prize for Contemporary Art.

MishMash's environmental objects have been exhibited in Ukraine, France and the USA.

bottom of page