top of page

Mmāja

18-22

Elizabetes iela 2

#1

19-22

5.stāvs


LV: Dzimstna Bērziņa "JĀ, nevari paiet. Sāc skriet" [Tikšanās ar mākslinieku]


Personālizstāde spēlējas ar realitāti. Atrašanās haosa centrā, plešanās pret debess pusēm, atrast zemes centru, atrašanās savā centrā. No virsmas pret debesi, savus ceļus vērpt. Dabas dotās takas, kas meklē sev pāri. Raidījums atrašanās vietā, stāvus, skrienu. Klausies savās balsīs. Elizabetes ielā 2, 5.stāvā.


ENG”  Dzimstna Bērziņa "JĀ, nevari paiet. Sāc skriet" [Meet the Artist]


The personal exhibition plays with reality. Being in the center of chaos, expanding towards the sides of the sky, finding the center of the earth, being in one's center. From the surface to the sky, twist your knees. Paths given by nature, looking for a pair. Broadcast in location, standing, running. Listen to your voices. 2 Elizabetes Street, 5th floor.


#2

18-22


LV: Aldis Kalniņš “Kartona baznīca” [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


"Kartona baznīca" ir vienkāršota vizualizācija Bībeles vēstijumam.


ENG: Aldis Kalniņš “The cardboard church” [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


"The cardboard church" is a simplified visualization of the biblical message.


#3

19-21

MAD telpa 438. kab.


LV: Artis Zvirgzdiņš “Iztēlotās telpas” [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Izstādē aplūkojamas 12 mazformāta gleznas, kas pieskaras arhitektūras un telpas tēmai, tiecoties notvert tajās kaut ko no poēzijas un atmosfēras, kas piemīt pa pusei abstraktai, tukšai telpai.


Gleznu autors ir arhitekts, kurš  gleznošanai pievērsies 2023. gadā, pēc eksperimentiem ar mākslīgā intelekta mākslas rīkiem. Minētie instrumenti nozīmē programmatūras, kas attēlus veido, sekojot cilvēka uzrakstītajām uzvednēm (promptiem), tādejādi mudinot autoru izdomāt labākos veidus, kā mērķtiecīgi aprakstīt sagaidāmo rezultātu. Šie mūsdienu mākslas rīki spēj raisīt gan necerētus pārsteigumus, gan arī vilšanās tad, kad nekādi neizdodas panākt iecerēto un iztēloto.


Pievēršanās tradicionālam medijam, — gleznošanai ar krāsām uz audekla,—  var šķist kā solis atpakaļ, taču reizē arī nedaudz vairāk kontrolējams ceļš uz rezultātu, attēlojot iztēloto. Sperot soļus šajos gleznošanas vingrinājumos tāpat nākas saskarties ar grūtībām, taču tas dod arī gandarījumu, ko nu kāda radoša nodarbe var sniegt.


Radot plaknē attēlu, kurā gaisma, ēnas, virsmas un atspulgi tiek attēloti ar krāsām, gleznas tiecas radīt telpiskuma sajūtu, — rādot vairāk vai mazāk abstraktas, tukšas telpas, kam piemīt noteikta atmosfēra un telpas poēzija. Dominējošie motīvi šajās gleznās ir arkas un velves — vieni no romāniskās un klasiskās arhitektūras pamatelementiem.


Izstādītās 12 gleznas ir sakārtotas četrās sērijās, katrā pa trim,  izceļot dažādus tapšanas posmus un arī nedaudz atšķirīgas pieejas.


ENG: Artis Zvirgzdiņš “Imagined Spaces” [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


The exhibition showcases 12 small-format paintings that delve into themes of architecture and space, aiming to capture some of the poetry and atmosphere inherent in partially abstract, empty spaces.


The artist behind these paintings is an architect who turned to painting in 2023 after experimenting with artificial intelligence art tools. These tools involve software that generates images based on human-written prompts, encouraging the artist to devise effective ways to describe the expected outcome. These modern art tools can yield both unexpected surprises and moments of frustration when the envisioned result proves elusive.


Turning to the traditional medium of painting, using colors on canvas, might seem like a step backward, but it offers a more controlled path to realizing the imagined. Taking these steps in the realm of painting comes with its own set of challenges, yet it also provides a sense of satisfaction that can only be found in creative pursuits.


In creating flat images where light, shadows, surfaces, and reflections are depicted with colors, these paintings strive to convey a sense of spatiality, showcasing more or less abstract, empty spaces infused with a distinct atmosphere and poetics of the space. The dominant motifs in these paintings are arches and vaults, fundamental elements in Romanesque and Classical architecture.


The 12 exhibited paintings are organized into four series, each consisting of three pieces, highlighting different stages of creation and slightly varying approaches.


#4

18-22


LV: Grupas izstāde “REFRAKCIJA” [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]Stikls ir viens no īpatnējākajiem dabas materiāliem, arī tā īpašības mēdz parsteigt fiziku joprojām.

'Refrakcija' ir ceļojums caur astoņu stikla mākslinieku un viņu darbu dažādību. Katrs mākslinieks ir izmantojis stiklu, lai pārstāvētu savas unikālās idejas un izpausmes. Šajā izstādē apvienojas mākslas dažādība, refleksija par stikla materiālu un tā simboliskajām nozīmēm. Katra stikla mākslinieka darbi ir kā daļiņas no plaša stikla pasaulē, kuras stāsta savas stāstus un aicina apmeklētājus iegrimt stikladziļumā.


ENG: Group exhibition “REFRACTION” [Exhibition Opening]  [Meet the Artist] [Workshop] [Curator’s Tour on demand] [Performance] 


Glass is one of the most special natural materials, and its properties still surprise physics.

'Refraction' is a journey through the diversity of eight glass artists and their works. Each artist has used glass to represent their own unique ideas and expressions. This exhibition combines the diversity of art, reflection on the glass material and its symbolic meanings. The works of each glass artist are like particles of a vast glass world, which tell their own stories and invite visitors to sink into the depth of the glass.


#5

18-22


LV: Mārtiņš Aizpurvs, studija [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


 Atveru savas studijas durvis, lai cilvēki var ieraudzīt manis atainotos stāstus, kuri ir simbiozē ar stoicismu un laikmeta novērojumiem.

 Būs iespēja redzēt darbus to dažādajās fāzēs, sākot no skicēm līdz gaismas objektiem.

 Tākā vārds studija sevī ietver gan vietu, gan izzināšanas veidu, tad darbu izvietojums būs redzams divos stāvos, jo pa ceļam no ieejas līdz studijai būs iespēja satikt un ieraudzīt citus mājas iemītniekus, apmeklētājus un studēt kopā.

 Tiekamies studijā. ENG: Mārtiņš Aizpurvs, studio [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


Opening doors of my studio, so that people can see the stories, which are in symbiosis with stoicism and observations of the era.

 It will be possible to see the works in their various phases, from sketches to light objects.

 The word studio includes both a place and a way of learning, so the placement of the works will be visible on two floors, because on the way from the entrance to the studio you will have the opportunity to meet and see other residents of the house, visitors and study together.

 See you at the studio. 


#6

18-21

426. kabinets


LV: arhitekti - Jānis Vilciņš un Alfons Ūdris [Tikšanās ar māsklinieku]


Mmāju Elizabetes ielā 2 uzprojektēja četri arhitekti, no kuriem divi bija Alfons Ūdris un Jānis Vilciņš. Viņu radinieki, lai parādītu ēkas vērtību, izveidojuši piemiņas telpu pašai ēkai un arī arhitektiem. Tiekamies!


ENG: architects - Jānis Vilciņš and Alfons Ūdris [Meeting with the Artist]


The house at Elizabetes Street 2 was designed by four architects, two of whom were Alfons Údris and Jānis Vilciņš. Their relatives, in order to show the value of the building, have created a memorial space for the building itself and also for the architects. See you soon!


#7

18-21

#531


LV: TukkuMagi  "BezFetiša #3" [Tikšanās ar mākslinieku]  [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


TUKKU MAGI turpina BezFetiša/WithoutFetish projektu MMājā ar #3/Āfrikas textīlijas.


ENG: TukkuMagi “WithoutFetish #3” [Meet the Artist]  [Curator’s Tour on demand]


TUKKU MAGI continues BezFetiša/WithoutFetish project #3 in FFazenda with African textiles.bottom of page