top of page

Galerija Rāmis/Marmelāde

18-22

Āgenskalna tirgus, Nometņu iela 64

LV: Zane Veldre “Nepareizi izlasīti vārdi”


Cilvēki ātrumā pārlasot tekstu, mēdz sapīties burtos,

pārlasīties, pārteikties. Mēs spējam izlasīt vārdus arī tad,

ja burtu secība ir sajaukta. Nav sravīgi, kdāā scīebā vādrā

ir butri. Līdzīgi ir arī ar abstraktiem zīmējumiem. Mēs

automatiski cenšamies saskatīt kaut ko sev atpazīstamu un

visbiežāk to arī ieraugām.

Izstādē varēs apskatīt pēdējo 5 gadu laikā tapušus

darbus jeb nepareizi izlasītus vārdus dažādos medijos.

Zane ir gleznotāja, kas pēdējos gados vairāk strādā ar

ilustrāciju un neliela formāta darbiem.

Izstādē varēs apskatīt pēdējo 5 gadu laikā tapušus

darbus jeb nepareizi izlasītus vārdus dažādos medijos.



ENG: Zane Veldre “Words misread”


People tend to get tangled up in letters when reading a text at speed, to read over, to reread. We can read words even if the order of letters is mixed up. It's not runny, it's boiling in a cauldron are busy. The same is true with abstract drawings. We automatically try to see something recognizable to us and we see it most often. At the exhibition, you will be able to see works created in the last 5 years works or misread words in various media. Zane is a painter who has been working more with illustrations and small-format works.

At the exhibition, you will be able to see works created in the last 5 years

or misread words in various media.

bottom of page