top of page

Aminori

"Pieskāriens"/ "Human Touch" Irīna Špakova

LV:

Irīnas Špakovas izstādes darbiem kā impulss darbam kalpo ticības modelis, kurā cilvēks – viņa fiziskā un garīgā klātbūtne tiek uzskatīta par fundamentālo un pārāko. Cilvēks tiek romantizēts un pētīts drīzāk kā spontāns un romantisks organisms, kā spēcīgas un dzīvas enerģijas plūsmas, nevis kā paredzami algoritmi."Liela uzmanība tiek pievērsta kontaktpunktam, neredzamajam starpniekam, kas simbolizē vienotību ar visu pastāvošo. Impulss, spontanitāte, kustība, enerģiju saspēle, tagadnes un klātbūtnes brīdis ir manu darbu vēstījums. Tajos savijas lakonisms un ekspresivitāte, apzināta vienkāršība un daudzslāņainas pārdomas."


Irīna Špakova absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu 2014. gadā, iegūstot maģistra grādu glezniecībā. Pēc studijām papildinājusi savu pieredzi, dzīvojot un studējot Āzijā un Indonēzijā. Četru gadu laikā iedziļinājusies Minangkabao (Sumatra) tradicionālajā mākslā, amatniecībā, mācījusies baliešu tradicionālo mūziku, piedalījusies festivālos un pasākumos ar mākslinieku un aktīvistu Sapu upcycle kolektīvu, palīdzējusi vadīt un organizēt upcycled darbnīcas.

Piedalās mākslas aktivitātēs kopš 2007. gada, darbojas glezniecības, ilustrācijas un komiksa jomās, organizē personālizstādes un pašpublicē mākslas grāmatas. Šobrīd dzīvo un darbojas Latvijā, strādā ar bērniem Rīgā, pasniedz mākslu un paralēli strādā ar mākslas projektiem.


ENG:

The model of faith serves as an impulse for the work, in which a human person – his physical and spiritual presence is considered fundamental and superior. A human is romanticized and studied rather as a spontaneous and romantic organism, as strong and living energy flows, rather than as predictable algorithms.


"Much attention is paid to the point of contact, the invisible intermediary that symbolizes unity with all that exists. Impulse, spontaneity, movement, interplay of energies, the moment of present and presence are the message of my works. They intertwine laconism and expressiveness, deliberate simplicity and multi-layered reflections."


Irīna Špakova graduated from the painting department of the Latvian Academy of Arts in 2014, obtaining a master's degree in painting. After her studies, she added to her experience by living and studying in Asia and Indonesia. Over the course of four years, she delved into Minangkabao (Sumatra) traditional arts and crafts, learned Balinese traditional music, participated in festivals and events with the Sapu upcycle collective of artists and activists, helped lead and organize upcycled workshops.

Irīna participates in art activities since 2007, works in the fields of painting, illustration and comics, organizes solo exhibitions and self-publishes art books. Currently lives and works in Latvia, works with children in Riga, teaches art and works on art projects.


bottom of page