top of page

Vagonu Hall

Photobook presentation by Tīna Ērenpreisa

LV: Sākoties pandēmijai 2020. gadā, manāmi palielinājās jaunu cilvēku pieplūdums Latvijas alternatīvajā scēnā. Īsā laika periodā izveidojās vairākas jaunas alternatīvās mūzikas grupas, kas piesaistījušas sev līdzīgu auditoriju, veicinot to, ka arvien biežāk pilsētas telpā sastopami jaunieši ar netradicionālu un nekonvencionālu ģērbšanās stilu. Novēroto var skaidrot ar iepriekšējās dzīves scenārija kraso maiņu – mājsēdēm, aizliegumu publiski pulcēties, attālināto komunikāciju, kas veicināja jaunu vērtību rašanos un izplatīšanos jauniešu vidū, vajadzību pret pašizpausmes un individualitātes apliecinājumu un nepieciešamību dzīvot tagad un tūlīt.


Šajā projektā autorei bija vairāki mērķi. Tika dokumentēta Latvijas jaunā alternatīvā scēna, jauniešu izpausmes, fiksējot ģērbšanās stilu, radīto mākslu un mūziku šajā savādajā pārmaiņu laikā. Tika iemūžināta arī pavisam jaunās alternatīvās kustības, kas radās šajā laika posmā un iepriekš Latvijā vēl nekad nav bijušas studētas. Scēnas dokumentācija tika apkopota fotogrāmatā aktualizēta izstādē, kurā ir iespēja “paviesoties” Latvijas alternatīvajā kustībā.


Šī fotogrāmata ir turpinājums autores pirmajai grāmatai “Nemodes”. Darbā turpinās pētījums par alternatīvo scēnu, bet šoreiz ne tikai Rīgā, bet arī ārpus tās. Grāmatas fotogrāfijās redzami mūsdienu jauniešu alternatīvie ģērbšanās stili, izveidotās mūzikas grupas un kopienas pasākumi. Fotogrāfijas papildina komentāri par šiem pasākumiem, informācija par fotografētajām mūzikas grupām un autores pārdomas par subjektiem.


Vai mūsdienu alternatīvās scēnas idejas un filozofija iedzīvināsies nākotnē, to varēs novērtēt tikai pēc dažām desmitgadēm. Autores izveidotās fotogrāmatas varēs kalpot kā viens no atskaites punktiem pētniekiem un sociologiem nākotnē.


ENG: With the start of the pandemic in 2020, the influx of new people into Latvia's alternative scene noticeably increased. In a short period of time, several new alternative music groups were formed, which attracted a similar audience, contributing to the fact that young people with non-traditional and non-conventional dressing styles are more and more often found in the city space. The observed can be explained by the drastic change in the scenario of the previous life - house sitting, the ban on public gatherings, remote communication, which contributed to the emergence and spread of new values among young people, the need for self-expression and proof of individuality, and the need to live now and immediately.


The author had several goals in this project. The new alternative scene of Latvia, the expressions of young people were documented, recording the style of dressing, the art and music created in this strange time of change. The brand new alternative movements that arose during this period and had never been studied before in Latvia were also immortalized. The documentation of the scene was collected in a photo book and updated in an exhibition where you have the opportunity to "visit" Latvia's alternative movement.


This photo book is a continuation of the author's first book "Nemodes". The research on the alternative scene continues in the work, but this time not only in Riga, but also outside it. The photographs in the book show the alternative clothing styles of today's youth, established music groups and community events. The photographs are accompanied by comments about these events, information about the photographed music groups and the author's reflections on the subjects.


Whether the ideas and philosophies of today's alternative scene will survive in the future can only be assessed in a few decades. The photo books created by the author will be able to serve as one of the reference points for researchers and sociologists in the future.

bottom of page