top of page

MASA studija - HEX

Exhibition by Arsēnij Ivanov

LV: “Arsēnija darbi ir kā ceļojoša amerikāņu hipija sapņi, kas ir mākslinieka francūža-fantasta no 70-desmitajiem uzzīmēti, bet ataino to, kas notiek tagad. 

Mākslinieka stils pārnes skatītāju paralēlā dimensijā, kur gaiss ir vieglāks, gravitācija zaudē spēku, krāsas ir spilgtākas, bet personāži atrodas dziļā introspekcijas procesā, pilnīgi atsvešināti no ārpus pasaules: viņi nekomunicē ar vērotāju, bet skatās kaut kur pāri. Arsēnijs bieži parādās kā personāžs savos darbos: mēs varam redzēt viņu guļot savā istabā mākslas darbā “Dream classic”; viņa metaforisko kaujas stratēģiju gleznā “The Cold Chronicles” un rīta paredzēšanu, spēcīgas saiknes sajūtu ar ārpasauli gleznā “Life force”.


Par mākslinieku:

Arsēnijs Ivanovs - autodidakts, kurš kaislību pret mākslu izrādījis jau bērnībā. Vienmēr nēsājis līdzi mākslas piederumus, kombinējot uz papīra novērojumus par pilsētas dzīvi un savu iekšējo pasauli. Viņš aizraujas ar vizuālo animāciju, zīmē sci-fi komiksus, veido mūzikas albūmu vāku dizainus, piedalās mākslas izstādēs, kā arī ir pārveidojis autobusu pieturu pie Škirotavas stacijas par mākslas objektu. Erotika - nozīmīga daļa Arsēnija daiļradē: daudzos sižetos galvenie personāži ir skaistas sievietes.

Savu darbību Arsēnijs fiksē kinematogrāfisko video materiālu veidā, daloties ar to sava Instagram akkauntā @stratosport


ENG: "Arseny’s works are a dream of wandering American hippie from the 60s, drawn by a French sci-fi artist from the 70s about what is happening now.”


The artist’s style takes the viewer to a parallel dimension that lives according to its own mysterious laws. Most characters are in a state of deep introspection, their feelings are manifested in colors and details of environment. Arseny often appears in his own artworks: we can see him sleeping surrounded by his household items in a tangled Dream Classic, his metaphorical combat tactics in The Cold Chronicles as well as morning anticipation, a strong sense of connection with the outside world in Life Force.


About the artist:

Arseny Ivanov - an autodidact who has shown passion for art already as a child. He always carried art supplies with him, combining observations of city life and his inner world on paper.

He is passionate about frame-by-frame animation, draws sci-fi comics, designs cover arts for local bands, participates in art exhibitions, and has also transformed a bus stop Škirotava station into an art object. Erotics - an important part of Arseny’s artworks: in many stories, the main characters are beautiful women.

Arseny captures his activity in the form of cinematic video material, sharing it on his Instagram account @stratosport


 

bottom of page