top of page

PILOT

Riharda Vāgnera iela 3

LV: "Propogandas efekts: padomju plakāts Latvijā kā aizmirstais fenomens"


23. februārī plkst. 18:00 Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) eksperimentālajā galerijā "Pilot" atklās izstādi "Propagandas efekts: plakāts padomju Latvijā kā aizmirstais fenomens”.


Plakāta efektivitāte slēpjas tā spējā ātri, lakoniski un tieši nodot skatītājam viegli uztveramu, retorisku un nediskutējamu vēstījumu. Apzinot Latvijas Mākslas akadēmijas fondā nonākušo plakātu kolekciju, izstādes veidotājas – LMA Mākslas vēstures un teorijas 4. kursa studentes Zanda Kagaine, Monta Gintere, Laima Dūda un Inese Gātere – ekspozīcijā pēta plakātu kā Padomju varas propagandas izplatīšanas instrumentu Latvijas teritorijā Padomju okupācijas laikā. Izstāde atspoguļo gan dažādus ar politiku, sabiedrību un ideoloģiju saistītus jautājumus, ko skāra propaganda, gan arī, pētot muzeju vēsturiskos krājumus, mēģina apjaust sabiedrības reakciju uz to.


Attīstoties tehnoloģijām, kad plakāta efektivitāti nomainījušas interneta un sociālo tīklu piedāvātas iespējas, mūsdienās tas kļuvis par “aizmirstu fenomenu”, tomēr šim medijam ir sena vēsture un tā izcelsme meklējama jau Senajā Grieķijā. Ja 19.-20. gadsimta mijā aktuāli bija mākslas plakāti, kas veltīti kultūras un sadzīviska rakstura notikumiem, tad politiskais, tostarp, propagandas plakāts sevi pieteica līdz ar Pirmā Pasaules kara notikumiem, kad bija sevišķi svarīgi aģitēt par labu konkrētam politiskajam spēkam, un, ar plakāta starpniecību, kultivēt tā nostādnēm atbilstošu sabiedrisko domu. Ņemot vērā propagandas aktualitāti arī mūsdienu informatīvajā telpā, izstāde aicina, atskatoties vēsturē, salīdzināt un diskutēt par propagandas lomu cilvēka dzīvē un ietekmi uz to, kā arī par mākslinieku lomu politiskās mākslas procesos Latvijā Padomju okupācijas laikā. Izstāde iecerēta kā no arhīviem izcelta laikmeta dienasgrāmata, kas vēsta par subjektīvo propagandas mākslas pieredzi un vēsturi Latvijā, to skatot plašākā komunistisko valstu propogandas naratīvu kontekstā.


Izstāde no 23. februāra līdz 20. aprīlim būs apskatāma LMA galerijas "Pilot" telpās Riharda Vāgnera ielā 3, Vecrīgā. Galerija atvērta no otrdienas līdz svētdienai (12:00-18:00), ieeja bez maksas.


ENG: "The Propaganda Effect: the Soviet Poster in Latvia as a Forgotten Phenomenon"


The poster's strength lies in its ability to quickly, laconically and directly give an easy-to-understand, rhetoric and uncontroversial message to the viewer. By identifying the collection of posters in the Art Academy of Latvia, the exhibition authors – AAL Art History and Theory Senior year students Zanda Kagaine, Monta Gintere, Laima Dūda and Inese Gātere – explore the poster as an instrument of propaganda of Soviet power in the territory of Latvia during the Soviet occupation. The exhibition reflects both the various issues related to politics, society and ideology, which are affected by propaganda, as well as attempts to identify the public's reaction to it, by studying the historical records of the museum archives.


With the technological development, where the poster's efficiency has been given away to the opportunities offered by the Internet and social networks, it has become a “forgotten phenomenon” today, altough this media has an ancient history and originates in ancient Greece. While the art poster, devoted to cultural and social events, was trending in the turn of 19th and 20th century, the political, including the propaganda poster, came into the spotlight along with the events of the First World War, when it was particularly important for it to be campaigning for a particular political force and, through the poster, cultivate a public opinion appropriate to its policies.


Bearing in mind that the propaganda exists in today's society, just as it did back then, the exhibition calls for the comparison and discussion of the role of propaganda in human life and the impact on it, as well as the role of artists in political artistic processes in Latvia during the Soviet occupation. The exhibition is intended as a archival journal entry of the times, reporting on the subjective experience and history of propaganda art in Latvia, within the broader context of the propaganda narratives in other Communist countries.


The exhibition will run from February 23 till April 20, held at the premises of the “Pilot” gallery on 3 Riharda Vāgnera Street, in Old Riga. The gallery is open from Tuesday to Sunday (12:00-18:00), entry - free of charge.

bottom of page