top of page
Programma

Mmāja

Elizabetes iela 2

18-22

26.10. 19:00, "rīgas laiks 30" prelūdijas ietvaros Rīgas Laika Muļķu Māja aicina apskatīt savas topošās iekšas. arhitekti, mākslinieki un citi muļķi #brīvībasteritorijā izpaudušies, kā grib un kā māk. ekskluzīva iespēja ieskatīties virtuvē, kurā žurnāls pārvēršas par māju, taču vēl nesāk runāt.


ja gribat šajā dienā savlaicīgi apsveikt žurnālu rīgas laiks ar tā gaidāmo trīsdesmitgadi, uzdāviniet Rīgas Laika Muļku Mājai vienu bezjēdzīgu priekšmetu, vienu apaļu priekšmetu, mīļākā kaķa vai sēnes attēlu, muļķīgu cepuri un tēlu un/vai tekstu, ko gribat, lai iemetam komunisma rēga sadedzināšanas ugunī (jebkurai no šīm dāvanām varat pievienot rakstisku vai citādu sveicienu). visu 6 davānu atnesēji tiks reģistrēti īpašā sarakstā.


#1

18-22


LV: Nezināmais zināmajā par MMāju [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Vai zināt, kāpēc Centrālkomiteju būvēja tieši Elizabetes ielā 2, kas bija arhitekti un kāpēc tieši šāds koncepts tika izvēlēts? Divu arhitektu – Jāņa Vilciņa un Alfona Ūdra – radinieki izveidojuši telpu jeb laika kapsula, kur iespējams apskatīt sākotnējās ēkas skices, fotogrāfijas uzreiz pēc nodošanas ekspluatācijā, mājas plānojumu dažādos stāvos, kā arī citu interesantu informāciju, tostarp arhitektu privātās dzīves fotogrāfijas.


ENG:  The unknown in the known about MMāju [Curator’s Tour on demand]


Do you know why the Central Committee was built exactly at Elizabetes Street 2, who were the architects, and what inspired their concept? Relatives of two architects - Jānis Vilciņš and Alfons Ūdris - have created a time capsule, where you can see sketches of the original building, photos from its early days of operation, the layout of the house on different floors, as well as other interesting information, including snapshots from the personal lives of the architects.


#2

18-22


LV: Aldis Kalniņš “Kartona baznīca” [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


"Kartona baznīca" ir vienkāršota vizualizācija Bībeles vēstijumam.


ENG: Aldis Kalniņš “The cardboard church” [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


"The cardboard church" is a simplified visualization of the biblical message.


#3

509. telpa

18-22


LV: Dzimstna Bērziņa "No skrējiena līdz lidojumam" [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Dzimstnas Bērziņas vizuālais rokraksts ir neatšķirams no viņas pašas un viņas personības. Viņa strādā ar gaisu un telpu, atklājot gan reljefu, gan noslēpumainību. Katrā mākslas darbā izpaužas gan emocionālie, gan fiziskie nospiedumi. Darbos tiek atklāts emocionāls raksturs un tā līdzsvars. Dažkārt tie ir kā varavīksnes visās krāsās, bet galu galā viņa iegulda zeltu lādē ar krustu kartē. Viņa izmanto visas krāsas un pilnīgu emociju spektru. Viņas darbos tiek radītas atziņas par ikdienas cilvēciskajām pastāvēšanas konceptiem. Tās tiek iemiesotas un veidotas pasaulēs, kur katrs sižets ir gan simbols, gan spēlē savu lomu. Bērziņas darbi ir kā labirinti viņas pašas pasaules dzīlēs, bet tajos nav konkrētas patiesības. Katram ir iespēja ielūkoties ornamentos, saskatot un veidojot savus vēstījumus un tēlus.

Tikšanās ar mākslinieci/makšķernieci Elizabetes ielā 2, 5.stāvā. 509 telpa


ENG: Dzimstna Bērziņa "No skrējiena līdz lidojumam" [Meet the Artist] [Workshop] [Curator’s Tour on demand] [Exhibition Opening] [Performance] 


Dzimstna Berzina's visual handwriting is indistinguishable from herself and her personality. She works with air and space, revealing both terrain and mystery. Each work of art expresses both emotional and physical imprints. The works reveal an emotional nature and its balance. Sometimes they are like rainbows of all colors, but in the end she invests the gold in a chest with a cross on the map. She uses all colors and the full spectrum of emotions. In her works, insights are created about everyday human concepts of existence. They are embodied and created in worlds where each plot is both a symbol and plays its own role. Berzina's works are like labyrinths in the depths of her own world, but there is no concrete truth in them. Everyone has the opportunity to look into the ornaments, seeing and creating their own messages and images.

Meeting with the artist/fisherwoman at 2 Elizabetes Street, 5th floor. 509 room


#4

TukkuMagi

531. telpa

18-22


LV: "Gaisma no Austrumiem - uzvelciet maskas!", sadrbībā ar Pasaules brīvmūrniecības vēstures muzeju Rīgā [Tikšanās ar mākslinieku]  [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Gaisma no Austrumiem - Uzvelciet maskas!

Uguns, zeme, ūdens un gaiss - jebkuras mistērijas 

rituālais krusts.

No pirmajiem, ēģiptiešu un šumeru - no kurienes nākušas visas topošās reliģijas un rituāli, līdz mūsdienu brīvmūrniekiem.

Mūsdienu brīvmūrniecība ir modernākais mistērijas formāts, kas galīgi noformējies tikai 18. gadsimta sākumā. Āfrika mums ierāda senāko kulta formu.

Savienojot līdzās šo galējo punktu rituālos objektus, mēs ar izbrīnu atklājam to gandrīz burtisko līdzību. Tā tiek nodotas mutiskās senās zināšanas mistērijas formā. Tā rituāls savieno pagātni un nākotni, šajā ekspozīcijā.


ENG: "Gaisma no Austrumiem - uzvelciet maskas!", sadrbībā ar Pasaules brīvmūrniecības vēstures muzeju Rīgā [Meet the Artist]  [Curator’s Tour on demand]


Light from the East - Wear the mask!

Fire, earth, water and air are the ritual cross of any mystery.

From the first, Egyptian and Sumerian, where all future religions and rituals came from, to the modern Masonic.

Today's masonry is the most sophisticated format of mystery, which was not finalized until the beginning of the 18 th century. Africa, on the other hand, shows us the oldest form of cult.

By combining a number of ritual objects of these extreme points, we are surprised to find their almost literal similarities. This is how oral ancient knowledge is transmitted in the form of mystery. So the ritual connects the past and the future that coincides at the point of this exhibit.


#5

18-22


LV: Mārtiņš Aizpurvs, studija [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


 Atveru savas studijas durvis, lai cilvēki var ieraudzīt manis atainotos stāstus, kuri ir simbiozē ar stoicismu un laikmeta novērojumiem.

 Būs iespēja redzēt darbus to dažādajās fāzēs, sākot no skicēm līdz gaismas objektiem.

 Tākā vārds studija sevī ietver gan vietu, gan izzināšanas veidu, tad darbu izvietojums būs redzams divos stāvos, jo pa ceļam no ieejas līdz studijai būs iespēja satikt un ieraudzīt citus mājas iemītniekus, apmeklētājus un studēt kopā.

 Tiekamies studijā. ENG: Mārtiņš Aizpurvs, studio [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


Opening doors of my studio, so that people can see the stories, which are in symbiosis with stoicism and observations of the era.

 It will be possible to see the works in their various phases, from sketches to light objects.

 The word studio includes both a place and a way of learning, so the placement of the works will be visible on two floors, because on the way from the entrance to the studio you will have the opportunity to meet and see other residents of the house, visitors and study together.

 See you at the studio. 


#6

MAD Arhitektūras Telpa

19-22


LV: Reinijs Acht. “6000x6000” [Meet the Artist] [Workshop] [Curator’s Tour on demand] [Exhibition Opening] 


Izstāde kā diskusija. 

Apmeklētājam jeb diskusijas dalībniekam nepieciešams labot, komentēt, piezīmēt nelietojot vārdus, bet gan konstruktīvi attēlojot piedāvāto ideju. Izstādē pamatslānī attēlotas Reinija Acht aksonometrijas, perspektīvas un arhitektoniskie risinājumi Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam, kas ievietots Mēbeļu nama ēkā, Purvciemā, kuru katram apmeklētājam, slāņojot pauspapīru, ir iespēja izķidāt un/vai iedvesmoties no tās. 

6000x6000 ir Mēbeļu nama kolonnu pamatrežģis, kas ļauj brīvi izpausties, gluži tā arī izstādes darbi kalpo par režģi, ar kuru spēlēties un izaicināt to. Tā sauktā diskusija norisinās visā izstādes laikā, autoram esot klātesošam un tālāk atbildot uz skatītāja piedāvāto. Rezultātā veidosies tāds kā slāņots diskusijas protokols, rādot visu “izrunāto”.


ENG: Reinijs Acht. “6000x6000”  [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Exhibition as a discussion. 

For the visitor (participant in the discussion), it is necessary to amend, comment, and note without using words, but rather constructively representing the proposed idea. In the exhibition's main layer, Reinis Acht's axonometries, perspectives, and architectural solutions for the Latvian Contemporary Art Museum, located in the Mēbeļu nams building in Purvciems, are depicted, and for each visitor, layering tracing paper provides the opportunity to decipher and/or draw inspiration from it. 

6000x6000 is the basic grid of the Mēbeļu nams columns, which allows for free expression, and the exhibition works serve as a grid to play with and challenge oneself. This so-called discussion takes place throughout the exhibition, with the author being present and responding to what the viewer offers. As a result, a layered discussion protocol will be created, showing everything that has been "spoken."


"rīgas laiks 30" prelūdijas ietvaros Rīgas Laika Muļķu Māja aicina apskatīt savas topošās iekšas. arhitekti, mākslinieki un citi muļķi #brīvības teritorijā izpaudušies, kā grib un kā māk. ekskluzīva iespēja ieskatīties virtuvē, kurā žurnāls pārvēršas par māju, taču vēl nesāk runāt.


bottom of page