top of page
Programma

LOOK

Ģertrūdes iela 62A

18-22

LV: Ingrīda Ivane “Iztulko mani” [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Radot darbu, mani bieži vada nevis viena konkrēta ideja, bet dažādu sajūtu, noskaņu, emociju kopums. Tās pierakstot, veidojas brīva asociāciju ķēde, domu plūsma. Pamanīju, ka tajā ir zināma līdzība ar vārdu, asociāciju virkni, kas kā komanda tiek dota mākslīgā intelekta attēlu ģenerēšanas programmām.


Izstādes iecere ir māksliniecisks eksperiments, meklējot iespējas, labāk saprasties. Darbi tapuši mijiedarbībā ar mākslīgo intelektu, kā “sarunas” ievadu izmantojot manis uzņemtu fotoattēlu un ļaujot MI to apaudzēt ar manis aprakstīto emociju, nosaukto sajūtu vizualizācijām. Varbūt mākslīgais intelekts var būt man noderīgs sarunas partneris, kas palīdzētu precizēt domas un virzienu? Ģenerators darbojas ar precīzām definīcijām, zina vārdu nozīmi un tikai to, tā radītais attēls var atšķirties no tā, kā noteiktu sajūtu iedomājos vai asociēju es, iespējams, vārdi, ko izvēlos, neatbilst sajūtām un rada „kļūdas” attēlā. Taču šeit, atšķirībā no ikdienas komunikācijas ar cilvēkiem, es varu tās pamanīt un precizēt vēl un vēlreiz. 


Darbi veidojas secīgi, katrs nākamais ir jauna mana emociju ķēde, reaģējot uz saņemto attēlu. Pēc tam šo sarunu „pārtulkojot” vēlreiz – gleznā. Pie kā šis dialogs novedīs - pie šķietami precīza emociju atveidojuma, strupceļa vai neko neizsakoša attēla?


Ingrīda Ivane (1985) Interese par kultūru, mākslu un literatūru savulaik rosinājusi studēt Latvijas Kultūras akadēmijā, kur iegūts bakalaura un maģistra grāds kultūras teorijā. Šīs studijas veicinājušas viņas interesi ne vien par materiāla vizuālo, bet arī vēsturisko izpēti. Idejas pilnveidotas studējot tekstilmākslu un glezniecību Latvijas Mākslas Akadēmijā. Piedalījusies vairāk kā 50 grupu izstādēs, līdz šim aizvadījusi astoņas personālizstādes. 2022. gada Nordic & Baltic Young Artist Award ietvaros ieguvusi labākās jaunās gleznotājas titulu.ENG:  Ingrīda Ivane “Iztulko mani” [Curator’s Tour on demand]


When I create a work, I am often guided not by one particular idea, but by a set of different feelings, moods, emotions. When I write them down, a free chain of associations, a flow of thoughts is formed. I noticed that there is a certain similarity to the string of words, associations, that is given as a command to artificial intelligence image generation programmes.


The idea of the exhibition is an artistic experiment, looking for possibilities, to understand better. The works are made in interaction with artificial intelligence, using a photo I took as an introduction to the "conversation" and allowing the AI to populate it with visualisations of the emotions I described, the feelings I named. Perhaps AI can be a useful conversation partner to help me clarify my thoughts and direction? The generator works with precise definitions, it knows the meaning of words and only that, the image it produces may differ from the way I imagine or associate a certain feeling, perhaps the words I choose do not match the feeling and create "errors" in the image. But here, unlike in everyday communication with people, I can notice them and clarify them again and again.


The works are made in sequence, each one a new chain of my emotions in response to the image I receive. Then "translating" this conversation again - into a painting. What will this dialogue lead to - a seemingly accurate representation of emotion, a dead end, or an image that says nothing?


Ingrīda Ivane (1985) My interest in culture, art and literature once led me to study at the Latvian Academy of Culture, where I received a Bachelor's and Master's degree in Cultural Theory. These studies have fostered her interest not only in the visual but also in the historical study of material. Her ideas were further developed while studying textile art and painting at the Art Academy of Latvia. She has participated in more than 50 group exhibitions and has had eight solo exhibitions to date.

bottom of page