top of page
Programma

Hyper radošais centrs

Tērbatas iela 57

18-22

LV: Haralds Dravnieks “Hyperreality” [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Šīs 4 sienas. Šīs 4 dimensijas. Es, mans ego un visas manas mantas tajā.

Vai ir kas vairāk, par to ko redz acis?

Kas ir īsts?

Digitālās ierīces spēj sniegt atbildes un radīt vēl vairāk jautājums.

Mēs guļam blakus šīm ierīcēm un barojam to mākslīgos intelektus.

Tie zina par mums visu – paradumus, ieradums, katru mūsu nepilnību un pārpilnību.

Datu jūras.

Vai esam atkarīgi no šīm ierīcēm? Vai tās mūs kontrolē?

Vai mēs dzīvojam modernā “hiperrealitātē”?

Šī “melnā kaste” ar visiem procesoriem, mikro-shēmām, mikro-čipiem,

100 un 1, un 010001111 valodu, 5G, virtuālo realitāti, imersīvo skaņu,

ļaus mums dzīvot paralēlā realitāte no māju komforta.

Bezgalīgas simulācijas, kuras būs grūti atšķirt no realitātes.

Digitālais es – 5. dimensija.ENG: Haralds Dravnieks “Hyperreality” [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Performance] [Curator’s Tour on demand] 


"These 4 walls. These 4 dimensions. Me, my ego, and all my possessions within them.

Is there more to what the eyes see?

What is real?

Digital devices can provide answers and generate even more questions.

We lie next to these devices, feeding their artificial intelligences.

They know everything about us – habits, addictions, every imperfection and overabundance.

Seas of data.

Are we dependent on these devices? Do they control us?

Are we living in a modern "hyperreality"?

This "black box" with all its processors, microchips, micro-circuits,

100 and 1, and 010001111 language, 5G, virtual reality, immersive sound,

will allow us to live in a parallel reality from the comfort of our homes.

Infinite simulations that will be hard to distinguish from reality.

Digital self – the 5th dimension."

bottom of page