top of page

Rīgas mākslas telpa

Kungu iela 3

18-21

LV: MAREUNROL'S, "Fieldwork: Invisible Exercises" [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


MAREUNROL'S personālizstāde "Fieldwork: Invisible exercises" ir līdz šim vērienīgākā autoru vizuālo darbu reprezentācija, kurā māksla izgaismojas kā sajūtu telpa - vizuālās izteiksmes līdzekļi, pakļauti mākslinieku radītajam konceptam, ir iedarbīgākais instruments patiesības vēstīšanai. Runa ir par tādu patiesību, kas spēj izurbties pat cauri stereotipu un virspusēju priekšstatu izveidotiem uzslāņojumiem, tādēļ izstādes ietvaros abiem māksliniekiem īpaši svarīgi ir atklāt savas dziļākās intereses un profesionālo dzīvesstāstu. 

Ekspozīciju veido dažādu mediju mākslas darbi un visu telpu caurvij nesinhronizētas skaņas instalācijas, kas tiecas izjaukt citādi starp darbiem pastāvošo harmoniju. Izstāde konceptuāli veidota kā ceļš caur vairākiem etapiem / idejām, kuras simbolizē MAREUNROL'S pašreizējo vizuālo praksi - divas ieejas abu mākslinieku radītajā vidē apzīmē cikla sākumu un ar to saistīto izvēles pieņemšanu; daba saskarsmē ar pilsētvides turbulenci rada kustīgu bilžu ainavu, kurā cilvēks ir tēlnieciski veidots mākslas darbs. Meditācija par radīšanu motivē apdomāt patiesības principus un meklēt skaisto, taču tas nereti var novest pie radošas izdegšanas. Tam seko pacēlums, sagurums, tiekšanās pēc nezināmā. Izstāde ir vizuāla mākslinieku darba dienasgrāmata, kas vistiešākajā veidā ļauj apzināties mākslas tapšanas procesualitāti - neredzamos prāta un prakses vingrinājumus. Gaismas eja virza uz noslēgumu, vai kārtējā cikla sākumu. Kustība un tālāka vingrināšanās ir neizbēgama.


MAREUNROL'S (Mārīte Mastiņa - Pēterkopa un Rolands Pēterkops) ir dizaina robežu paplašinātāji un pārkāpēji vienlaikus. Domātāji un stāstnieki, kas izceļ apģērbu (modi) ārpus ierastā funkcionalitātes rāmja, izmantojot to kā pavedienu pasaules un sevis izzināšanai. Viņu darbi ir prāta, iztēles un sajūtu konstrukcijas, kas kā jutīgas antenas uztver sava laika vibrācijas, dekonstruē tās, izvelk esenci un vizualizē universālā modes valodā. Tādējādi nemitīgi mudinot paraudzīties uz pasauli no cita skatu punkta. Piedalījušies daudzos starptautiskos konkursos un festivālos, biennālēs un grupas izstādēs ārpus Latvijas.


ENG: MAREUNROL'S, "Fieldwork: Invisible Exercises" [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


MAREUNROL'S solo exhibition "Fieldwork: Invisible exercises" is so far the most ambitious representation of the authors' visual works, in which art is a sensory space where means of visual expression (dependent on the concept created by the artists) are the most effective instrument for revealing a truth that is able to pierce through stereotypes and superficial, automatically generated ideas. Therefore it is especially important for both artists to reveal their deepest interests and professional life story within the framework of this exhibition.

The exhibition consists of works of art of various media and the entire space is interspersed with unsynchronized sound installations that tend to disrupt the harmony that otherwise exists between the works. The exhibition is conceptually designed as a path through several stages / ideas that symbolize MAREUNROL'S current visual practice - the two entrances to the environment created by both artists represent the beginning of a cycle and the acceptance of choices that come with it;  nature in contact with the turbulence of the urban environment creates a landscape of moving pictures, in which a person is a sculpturally created work of art. Meditation on creation motivates you to ponder the principles of truth and search for the beautiful, but it can often lead to a creative burnout. It is followed by an uplift, weariness, pursuit of the unknown. The exhibition is a visual diary of everyday work, which, in the most direct way, allows one to become aware of the process that is specific to the creation of art - the invisible exercises of the mind and praxis.A passage of light leads to the conclusion. Or, is it the beginning of a new cycle? Movement and further exercising is inevitable. 

MAREUNROL'S (Mārīte Mastiņa - Pēterkopa and Rolands Pēterkops) are design boundaries expanders and transgressors at the same time. Thinkers and storytellers who highlight clothing (fashion) outside the usual framework of functionality, using it as a thread for learning about the world and oneself. Their works are constructions of the mind, imagination and feelings that, like sensitive antennae, pick up the vibrations of their time, deconstruct them, extract the essence and visualize them in a universal fashion language. Thus constantly encouraging to look at the world from a different point of view. Have participated in many international competitions and festivals, biennials and group exhibitions outside Latvia.

bottom of page