top of page

NOASS

AB dambis 2

18-21

LV: Kaspars Brambergs - Aura Trigger [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru 18:00 - 20:00]


No 27. līdz 30.maijam mākslas centrā NOASS atklāta mākslinieka Kaspara Bramberga izstāde “Aura Trigger”. Ekspozīcija ir nozīmīgs materiālā un digitālā krustpunkts un norisināsies vairākos posmos līdz oktobrim. Tajā apvienoti reāli un NFT jeb Non-Fungible Token darbi. Šīs duālās prezentācijas, kurās redzami fiziski objekti NOASS galerijas telpā un digitālie analogi blokķēdes monitoros, aicina skatītājus izpētīt tradicionālās mākslas un jaunāko tehnoloģiju satuvināšanos.


“...Vai esam pamanījuši tirānisku sakarību starp lielo skaitu iespēju un mazo laika daudzumu mūsu rīcībā? Mēs esam trauksmes stāvoklī. Laika ir par maz. Pareizās izvēles ir jāspēj izdarīt ļoti īsā laikā. Maldīga sajūta par bezgalīgu eksistenci manu apziņu padara miegainu. Ir jārīkojas ātri. Man nav daudz laika.”


“Aura Trigger” pievēršas mākslas uztveres mainīgumam tehnoloģiju laikmetā. Agrāk radio un televīzija kalpoja kā pasīvi informācijas nesēji, taču mūsdienās to pārveidojuši viedtālruņi, lietotnes un elektroniskie maki, kas prasa aktīvu līdzdalību. Šīs pārmaiņas atspoguļo plašāku sabiedrības tendenci uz tūlītēju mijiedarbību un moderno rīku praktisku pielietojumu ikdienas dzīvē.


Izstādē pausta ideja, ka, lai gan tehnoloģijas piedāvā plašas iespējas, tās arī uzspiež jauna veida tirāniju - nerimstošu steidzamību, ko nosaka laika trūkums. Bramberga darbi uzsver bezgalīgo digitālo iespēju paradoksu uz mūsu ierobežotās eksistences fona. Reālie un digitālie objekti ir būtībā vienādi, radot spoguļattēlu realitāti, kas apšauba autentiskuma un klātbūtnes būtību.


Integrējot blokķēdes tehnoloģiju, Brambergs ne tikai paplašina savu mākslas mediju, bet arī komentē digitālās revolūcijas ietekmi uz mūsu mākslas uztveri. Katrs izstādes posms iedziļināsies šajā dialogā, aicinot skatītājus aizdomāties par savu mijiedarbību ar tehnoloģijām un laiku.


ENG: Kaspars Brambergs - Aura Trigger [Meet the Artist] [Curator’s Tour 18:00 - 20:00]


From 27 May till May 30, the exhibition “Aura Trigger” by artist Kaspars Brambergs will be on view at the NOASS art centre. The exhibition is an important intersection of the material and the digital and will take place in several stages until October. It combines real and NFT or Non-Fungible Token works. These dual presentations, featuring physical objects in the NOASS gallery space and digital analogues on blockchain monitors, invite viewers to explore the convergence of traditional art and cutting-edge technology.


“…Have we noticed a tyrannical correlation between the large number of possibilities and the small amount of time at our disposal? We are on high alert. Time is too scarce. The right choices have to be made in a very short time. The false sense of an infinite existence makes my consciousness sleepy. We have to act quickly. I do not have much time. “


“Aura Trigger addresses the changing perception of art in the age of technology. In the past, radio and television served as passive mediums, but today they have been transformed by smartphones, apps and electronic wallets that demand active participation. This change reflects a wider societal trend towards instant interaction and the practical application of modern tools in everyday life.


The exhibition posits that while technology offers vast opportunities, it also imposes a new form of tyranny—a relentless urgency driven by the scarcity of time. Brambergs’ work underscores the paradox of infinite digital possibilities against the backdrop of our finite existence. The real and digital objects presented are essentially the same, creating a mirrored reality that questions the nature of authenticity and presence.


By integrating blockchain technology, Brambergs not only expands his artistic medium but also comments on the digital revolution’s impact on our perception of art. Each phase of the exhibition will delve deeper into this dialogue, inviting viewers to reflect on their own interactions with technology and time.

bottom of page