top of page

DOM

Ģertrūdes iela 115

18-22

LV: James Canty "Fool's Spring" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Izstādes darbos aplūkota mākslinieka interese par pasaules mums apkārt uztveršanu -  fenomenoloģisko mijiedarbi starp objektu, subjektu un vidi. Starp formas, līnijas, krāsu un materiāla izvietojumu telpā rodama nebeidzama variāciju un stratēģiju izvēle. Izstrādājot atjaunojošu praksi, kad katrs darbs un medijs runā viens ar otru un dzimst viens no otra, Džeimss Kantijs ir nonācis pie visu kosmosa eksperimentu sākuma, virzoties  cauri brīvi asociatīvai, cikliskai un uzmanīgai pasaules darināšanai. Mākslas darbi vedina uz abpusēji cieņpilnu, taustāmu un saprotošu ietekmi uz telpu un tās iemītniekiem, vienmērīgi deleģējot radīšanas un kritikas spēku kā objektam, tā subjektam. Uz objektu orientētā ontoloģija, Kanta kopernikāniskais apvērsums, abstrakcijas un fenomenoloģijas izpēte palīdzējusi Kantijam izstrādāt konceptuālo ietvaru un valodu šīs izstādes veidošanai.


Džeimss Kantijs (1994)  ir multidisciplinārs mākslinieks no Īrijas. Šobrīd dzīvo  Londonā un ieguvis maģistra grādu Centrālseintmārtinas koledžā 2021. gadā. Viņu interesē māksla, kas eksperimentālos un aizraujošos veidos vēro zīmes, krāsas, formas un telpu. Savos pēdējo gadu darbos Kantijs pievērsies pasaules uztveres un mijiedarbības pētīšanai, kura pašreiz pārvērtusies brīvā, asociatīvā un cikliskā ceļojumā, apvienojot organisko ar neorganisko, mīksto ar cieto, stabilo ar nestabilo, tādējādi no haosa veidojot vizuālo valodu un formas, kas taktili un mentāli ietekmē cilvēku, kurš to piedzīvo telpā. 2021. gadā viņš piedalījās projektā “PUBLISKĀS TIKŠANĀS” mākslas stacijā Dubulti un ir gandarīts atgriezties Rīgā un prezentēt savu pirmo personālizstādi Eiropā, DOM galerijā.


ENG: James Canty "Fool's Spring" [Curator’s Tour on demand]


The works of the exhibition examine the artist's interest in perceiving the world around us - the phenomenological interactions between object, subject and environment. There is an endless choice of variations and strategies between the placement of shape, line, color and material in the space. By developing a restorative practice where each work and medium speaks to and is born of each other, James Canty has arrived at the beginning of all cosmic experiments, moving through freely associative, cyclical and mindful world-making. The works of art lead to a mutually respectful, tangible and sensible impact on the space and its inhabitants, evenly delegating the power of creation and criticism to both the object and its subject. Object-oriented ontology, Kant's Copernican revolution, the study of abstraction and phenomenology have helped Canty develop the conceptual framework and language for creating this exhibition.


James Canty  (b.1994) is a multidisciplinary artist from Ireland. He is currently based in London

having graduated from Central Saint Martins with an MA in Fine Art in 2021. He is interested in art that observes signs, colors, shapes and space in experimental and exciting ways. In his works of recent years, Canty focuses on studying the perception and interaction of the world, which has now turned into a free, associative and cyclical journey, combining organic with the inorganic materials, soft with solid, stable with unstable, therefore creating visual language and forms from chaos that affect people tactilely and mentally. In 2021 he took part in the “PUBLIC ENCOUNTERS” project at Art Station Dubulti, and is pleased to return to Riga and present his first show in Europe at DOM Galerija.

bottom of page