top of page

ISSP

Berga Bazārs, Marijas iela 13 k.3

LV: Elīna Cērpa "Jūtīgā virsma" 


No 25. marta līdz 4. maijam ISSP Galerijā būs skatāma laikmetīgā teātra režisores Elīnas Cērpas multimediju izstāde “Jūtīgā virsma”, kas ir veltīta fotografēšanai kā sevis izzināšanai un pieņemšanai, pētot dziļi personiskus attēlu tapšanas iemeslus. Tās nosaukums ir metafora – atļauties būt jūtīgam un trauslam nozīmē pārkāpt robežu ārpus sevis. Visbiežāk šī cilvēciskā ievainojamība tiek uzskatīta par vājumu, tomēr māksliniece uzsver, ka tajā ir spēks: ievainojamībā mitinās līdzjūtība. Izstāde vienlaikus ir arī mēģinājums paraudzīties uz fotogrāfiju ārpus ierastā mākslas izstādes konteksta, iedziļinoties savdabīgajā nepieciešamībā fotogrāfiski dokumentēt it kā šķietami ikdienišķas lietas.


“Dažkārt mēs radām attēlu, bet nespējam racionāli paskaidrot, kāpēc izvēlējāmies nofotografēt, piemēram, saplīsušu glāzi vai pēdu nospiedumu sniegā. Kas mūs mudina uzņemt fotoattēlus? Kas ir mūsu apzinātās un neapzinātās vēlmes aiz fotogrāfijām, kuras esam uzņēmuši?“ stāsta projekta autore Elīna Cērpa.


Izstāde tapusi sadarbībā ar pieciem dalībniekiem, kas atsaucās uz Elīnas aicinājumu piedalīties projektā – Gundegu Melbergu, Gustavu Grasi, Valdu Bitenieci, Irēnu Andrejevu un vienu anonīmu līdzautoru.


Izstādes telpiskos risinājumus veido mākslinieks Aleksejs Beļeckis. Gaismu mākslinieks – Romāns Medvedevs. Kuratore – Iveta Gabaliņa.


Elīna Cērpa ir latviešu laikmetīgā teātra režisore, kura pēdējos četrpadsmit gadus dzīvojusi Nīderlandē. Absolvējusi Das Arts teātra mākslas maģistrantūras programmu Amsterdamas Mākslas augstskolā un piedalījusies dažādos starptautiskos skatuves mākslas un muzeju projektos. Viņas darbs ir zināmā mērā politisks, bet vienlaikus kinematogrāfiski poētisks. Tas ietver sevī dokumentālā teātra žanru, apzinātu klasiskā teātra transformāciju un fotogrāfiju arhīvu pētniecību, kas pārtop par Elīnas izrāžu dramaturģiju.


Izstāde norisinās ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes un Rīgas Pasažieru Ostas atbalstu.


ENG: Elīna Cērpa "Sensitive Surface"


From 25 March to 4 May the ISSP Gallery will host the multimedia exhibition ‘Sensitive Surface’ by Latvian contemporary theatre director Elīna Cērpa. The exhibition is dedicated to photography as a tool for self-discovery and acceptance, and it explores the deeply personal reasons behind the obsessive creation of certain images. The title ‘Sensitive Surface’ is a metaphor: to allow oneself to be sensitive and fragile is to cross a boundary beyond oneself. This human vulnerability is most often seen as a weakness, but the artist emphasises that there is a strength in it: vulnerability is where compassion resides. The exhibition is also an attempt to look at photography outside the usual context of an art exhibition, delving into the impulse to photographically document seemingly mundane things.


Elīna Cērpa tells about the project: "Sometimes we create an image but cannot rationally explain why we chose to photograph, for example, a broken glass or a footprint in the snow. What drives us to photograph what we photograph? What are the conscious and unconscious desires behind the photographs we have taken?”


‘Sensitive Surface’ is created in collaboration with five participants who responded to Elīna's invitation to participate in the project - Gundega Melberga, Gustavs Grasis, Valda Biteniece, Irēna Andrejeva and one anonymous co-author. Spatial arrangements are created by the artist Aleksejs Beļeckis. Lighting designer - Romāns Medvedevs. Curator - Iveta Gabaliņa.


Elīna Cērpa is a Latvian contemporary theatre director who has lived in the Netherlands for the last fourteen years. She graduated from the Das Arts MA Theatre Arts programme at the Amsterdam School of the Arts and has participated in various international performing arts and museum projects. Her work is somewhat political, but at the same time cinematically poetic. It encompasses the genre of documentary theatre, the conscious transformation of classical theatre and the research of photographic archives, which transforms into the dramaturgy of Elīna's performances.


The exhibition is supported by the State Culture Capital Foundation, Riga City Council and Riga Passenger Port.

bottom of page