top of page

DOM

Ģertrūdes iela 115

LV: grupas izstāde "Metonīmijas" [Tikšanās ar mākslinieku]


“Metonīmijas”

09.03.-31.03.

Par izstādes konceptuālo kodolu tās kurators Artis Ostups izvēlējies metonīmiju. Metonīmija valodā ir pārnesums, kas balstīts līdzībā starp diviem jēdzieniem. Savukārt mākslā metonīmija visbiežāk atklājas kā vizuāla detaļa, kas spēj savienot dažādus kontekstus un tādējādi paplašina darba virtuālo telpu. Izstādes mākslinieki izmanto metonīmiju, lai veidotu pārejas starp darba materialitāti un plašāku semantisko lauku, kuram pieder gan literāra, gan personīga pieredze.


Izstādē piedalās mākslinieki Marta Viktorija Agruma, Kintija Avena, Krišjānis Elviks, Madara Gruntmane, Anna Malicka, Dzelde Mierkalne, Alise Putniņa un Agate Tūna. Starp viņu darbiem atrodamas arī Arta Ostupa un Kārļa Vērdiņā intervences.


Izstādi atbalsta VKKF


ENG: group exhibition "Metonymies" [Meet the Artist]


"Metonymies"

09.03.-31.03.

Exhibition's curator Artis Ostups has chosen metonymy as the conceptual core. Metonymy in language is a transference of similarity between two concepts. In art, metonymy is revealed as a visual detail that is able to connect different contexts and therefore expands the virtual space of the work. Metonymic works also transform the gallery - it becomes as vast as the visitor's imagination. The artists in the exhibition use metonymy to create transitions between the working materials and a wider semantic field that holds both literary and personal experience.


Artists: Marta Viktorija Agruma, Kintija Avena, Krišjānis Elviks, Madara Gruntmane, Anna Malicka, Dzelde Mierkalne, Alise Putniņa and Agate Tūna are participating in the exhibition. Among their works, there are also interventions by Artis Ostups and Kārlis Vērdiņš.


Supported by the SCCF

bottom of page