top of page

18-22

Provodņiks

Ganību dambis 63

LV: Baiba Vagule “Cik daudz ir par daudz?” [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] 


Māksla ir lielisks līdzeklis, lai izplatītu informāciju un stimulētu diskusiju par sabiedrībā svarīgām tēmām. Mākslinieces Baibas Vagules darbi ietver simbolus, metaforas vai vizuālus stāstus, kas sniedz ieskatu tematiskajā saturā. Ar to palīdzību viņa cenšās veicināt refleksiju un veidot emocionālas atbildes, tādējādi palīdzot skatītājiem saskatīt un izprast dažādus aspektus aktuālajās sabiedrības tēmās.

 

Māksliniece saka: “Šīs izstādes darbi ir par plastmasas iepakojuma lomu mūsdienu sabiedrībā un apkārtējā vidē. Tie nekoncentrējas uz norādīšanu uz "pareizo" vai "nepareizo" ceļu. Tā vietā, es cenšos radīt atvērtu dialogu, kas iedvesmo domāt un rada atvērtību pret dažādām perspektīvām”.


Baiba Vagule ir pievērsusies mākslai pēc daudzu gadu karjeras finanšu jomā un studē to koledžā Anglijā. Viņas mērķis ir radīt mākslu un radošus projektus, kas iesaista un aicina skatītājus un dalībniekus padziļināti pārdomāt, izjust un atklāt aspektus mūsu sabiedrībā un cilvēciskajā pieredzē, kas var būt sarežģīti un nepamanīti. Viņa tic, ka ar vizuālo mākslu var sniegt alternatīvas perspektīvas un atvērt durvis personīgajai izaugsmei un savstarpējai sapratnei.


ENG: Baiba Vagule “Cik daudz ir par daudz?” [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Tour with Curator on demand]


Art is a great tool for spreading information and stimulating discussion about topics of social importance. The works of artist Baiba Vagule include symbols, metaphors or visual stories that provide insight into the thematic content. With their help, she tries to promote reflection and create emotional responses, thus helping viewers to see and understand various aspects of current societal topics.

 

The artist says: "The works of this exhibition are about the role of plastic packaging in modern society and the environment. They do not focus on pointing to the "right" or "wrong" way. Instead, I try to create an open dialogue that inspires thinking and creates an openness to different perspectives”.


Baiba Vagule has turned to art after many years of a career in finance and is studying it at college in England. Her goal is to create art and creative projects that engage and invite viewers and participants to deeply reflect, feel and discover aspects of our society and human experience that can be complex and overlooked. She believes that visual art can provide alternative perspectives and open the door to personal growth and mutual understanding.

bottom of page