top of page

Maxim Boxer Gallery

Lāčplēša iela 48

18-22

LV: Georgijs Hazankins "Deep Press" [Meet the Artist] [Exhibition Opening]


Mākslinieks Georgijs Hazankins izstādē eksponē termogravīras, kas veidotas eksperimentējot ar tradicionālām grafikas tehnikām, kā arī izmantojot netipisku spiedmašīnu - ceļa rulli. 


“Veidojot šo darbu sēriju, man radās ideja izmantot ceļa rulli kā instrumentu, reflektējot par stāvokli, ko var definēt kā smagu vai nospiedošu. Tas kļuva par veidu kā atbrīvoties no uzkrātajiem eksistenciālajiem pārdzīvojumiem. Ceļa rullis darbojās kā iespiedmašīna, kļūstot par atbrīvošanās metaforu. Vizuālais naratīvs tajos kļuvis sekundārs, darbiem pārtopot šī performatīvā procesa liecībās,” atklāj jaunais mākslinieks.


Angļu valodā lietotais apzīmējums “deep pressure” rīmējas ar vārdu "depression" jeb depresija. Hazankina grafikas darbi, pirmkārt un galvenokārt, ir performatīvs akts, kas ļauj viņam vismaz uz brīdi atbrīvoties no bailēm un murgiem, kas mūsdienās vajā tik daudzus no mums. Savas milzu izdrukas mākslinieks visbiežāk veido ar asfalta veltņa palīdzību, izmantojot tipogrāfijas tehniku, kad zīmējums ir balts, bet fons aizpildīts ar krāsu. Ceļa rullis kļūst par iespiedmašīnu, kas ļauj izgatavot izdrukas vērienīgos izmēros. Preses milzu spiediens māksliniekam kļuvis par metaforu viņa personīgās drāmas un bēdu pārnešanai uz trauslā papīra.


Georgijs Hazankins (1994) ir multimēdiju mākslinieks, kurš savā radošajā praksē tradicionālo grafikas žanru apvieno ar digitālo tēlniecību. Sākotnēji mācījies Grekova Odesas mākslas skolā, pēcāk absolvējis Sanktpēterburgas I. Repina Tēlotājmākslas akadēmijas grafikas nodaļu. Hazankins eksperimentē digitālās un materiālās realitātes krustpunktā, pētot attēlu transformāciju jaunās vidēs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta formai kā tādai: objekti un to vide tiek skatīti kā savdabīgs telpas izpratnes veids un tiek sadalīti elementos un sastāvdaļās.


ENG: George Khazankin "Deep Press" [Tikšanās ar mākslinieku] [Izstādes atklāšana]


Exhibition "Deep Press" features thermal prints by the young artist George Khazankin, who has experimented with traditional printmaking techniques, as well as with an atypical press: the road roller. 


"In making this series of works, I came up with the idea of using the road roll as a tool to reflect on a condition that can be defined as heavy or oppressive. It became a way of letting go of accumulated existential experiences. The road scroll functioned as a printing press, becoming a metaphor for liberation. The visual narrative became secondary, while the graphic works produced became testimonies of this performative process," reveals the young artist.


The English term "deep pressure" rhymes with "depression". Hazankin's printmaking is first and foremost a performative act that allows him to let go, at least for a moment, of the fears and nightmares that haunt so many of us today. His giant prints are most often made with an asphalt roller, using a printing technique where the drawing is white and the background is filled in with paint. The road roller becomes a printing press, allowing the production of prints on a large scale. For the artist, the enormous pressure of the press has become a metaphor for transferring his personal drama and grief onto the fragile paper.


George Khazankin (1994) is a multimedia artist who combines the traditional genre of printmaking with digital sculpture in his creative practice. He initially studied at the Grekov Odessa School of Art, and later graduated from the graphic arts department of the I. Repin Academy of Fine Arts in St. Petersburg. Khazankin experiments at the intersection of digital and material reality, exploring the transformation of images in new environments. Special attention is paid to form as such: objects and their environments are seen as a peculiar way of understanding space and are broken down into elements and components.

bottom of page