top of page

Bārs Liepa

Avotu iela 23A

18-22

LV: Agnese Broka un Paula Viļuma “Nemierīgā sirds” [Tikšanās ar mākslinieku] 


Nemierīga sirds


Diagnoze - nemierīga sirds. Tā iespējams īsumā raksturot iekšējās svārstības, ko nereti pavada arī intuīcijas raidīts signāls - šis mirklis atstās savu nospiedumu. Izstāde ir par šiem mirkļiem. Sāpīgiem, skaistiem, skaudriem un atbrīvojošiem. Mākslinieces izmanto katra sev raksturīgo vizuālo valodu, taču vienojas aizrautībā ar simbolismu, mistisko un sievietes skatupunkta atainojumu.

Agnese Broka

Daiļrades apraksts


Agnese Broka dzīvo Rīgā un ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas

glezniecības apakšnozarē. Agnese ir figurāla gleznotāja, kura strādā ar eļļas krāsām uz audekla

Un ir ieinteresēta cilvēka prāta trauslumā un cilvēka formas skaistumā. Agnese apvieno reālismu ar metafizisku glezniecību, rezultātā radot darbus ar mistisku noskaņu un savdabīgiem tēliem. Viņas izvēlētie tēli lielākoties ir jaunas sievietes, kuras nomoka iekšēji emocionāli konflikti un pretrunas. Agnese rod iedvesmu no iegūtās pieredzes, saskaroties ar grūtībām veidojot tuvas attiecības un reizē mācoties sevi pieņemt. Kā lielākais Agneses sasniegums ir Rotary Arts Associations stipendijas iegūšana un viņas pirmās personālizstādes tapšana Saab mākslas galerijā, kas atrodas Linšopingā, Zviedrijā. Agnese ir piedalījusies arī vairākās grupu izstādēs Latvijā.

PAULA VIĻUMA


Paula Viļuma ir māksliniece, kas dzīvo un strādā Rīgā, Latvijā. Studējot glezniecības

apakšnozarē Latvijas Mākslas akadēmijā, Paula savos darbos pievērsusies tēmām, kas saistītas

gan ar mūsdienu sabiedrības kopējo raksturu, gan indivīda garīgo meklējumu ceļu, ņemot vērā

cilvēkam raksturīgās vājības, kaislības, ticību, pārliecības un samierināšanās metodes sarežģītos apstākļos. Minētās idejas tiek atklātas, izmantojot simbolismam raksturīgu vizuālo valodu, un nereti darbu satura pamatā ir jaušama mākslinieces interese par mitoloģiju, stāstniecību, mītiem un pasakām, kā arī garīgas atklāsmes no mākslinieces personīgās pieredzes. 2023. gadā Paula Viļuma ir ieguvusi bakalaura grādu glezniecībā Latvijas Mākslas akadēmijā un pašlaik turpina maģistra līmeņa studijas glezniecības apakšnozarē. Māksliniece ir piedalījusies grupu izstādēs Latvijā, tostarp konkursa “Latvijas valsts mežu stipendija mākslā” finālistu izstādēs 2019. un 2021. gadā, kā arī bijusi viena no laureātiem “Latvijas Loto”  2021. gadā rīkotajā konkursā, kas veltīts Latvijas vērtībām.


ENG: Agnese Broka un Paula Viļuma “Restless heart” [Meet the Artist] 


A restless heart


Diagnosis - restless heart. It is possible to briefly describe the internal fluctuations, which are

often accompanied by a signal sent by intuition - this moment will leave its mark.

The exhibition is about these moments. Painful, beautiful, poignant and liberating.

The artists use their own unique visual language, but share a passion for symbolism, mysticism

and depiction of the female point of view.

Agnese Broka

Creative biography


Agnese Broka lives in Riga and has obtained a bachelor's degree in painting from the

Art academy of Latvia and currently is studying a masters program of Painting. Agnese

is a figurative painter who works with oil on canvas and is interested in the fragility of

the human mind and the beauty of the human form. Agneses works are concentrated

with heavy emotions, that hides under an umbrella of kitsch and naivety.

Agnese combines realism with metaphysical painting, in result creating mystical

atmosphere, that feels dream-like. The characters she chooses are mostly young women

plagued by inner emotional conflicts and contradictions. Agnese finds inspiration from

her own experience, which comes from struggle to build close relationships and

seeking self acceptance. To this day greatest achievement of Agnese is winning a Rotary Arts Associations scholarship in Sweden and having her first solo exhibition at the Saab Art Gallery in

Linköping. Agnese has also participated in many group exhibitions in Latvia


PAULA VIĻUMA

Paula Viļuma is an artist who lives and works in Riga, Latvia. Studying painting

in the sub-field at the Latvian Academy of Arts, Paula has focused on topics in her works that

are related to both the general character of modern society and the individual's path of

spiritual search, taking into account human weaknesses, passions, faith, convictions and

reconciliations methods in difficult conditions. These ideas are revealed through symbolism

characteristic visual language, and often the content of the works is based on the artists

perceptible interest in mythology, storytelling and fairy tales, as well as spiritual revelations

from the artist's personal experiences.

In 2023, Paula Viļuma has obtained a bachelor's degree in painting from Latvijas Mākslas

at the academy and is currently pursuing master's level studies in the subfield of painting.

Artist has participated in group exhibitions in Latvia, including the contest “Latvian state

forest scholarship” in the finalist exhibitions in 2019 and 2021, as well as being one of

the laureates of “Latvijas Loto” in the 2021 competition dedicated to the values of Latvia.

bottom of page