top of page

ART RC Gallery

TC "Rīga Plaza", Mūkusalas iela 71

18-21

LV: Andris Teikmanis "Dreaming of Your Robots" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


"Dreaming of Your Robots" ir mākslinieka un Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Andra Teikmaņa plašāka mākslas projekta “Art Future/ Future Signs” daļa, kurā mēs visi tiekam aicināti ielūkoties nākotnē. Šoreiz tā ir refleksija par futūristisku pasauli, kurā cilvēki un roboti dalās savos sapņos, cerībās un bažās. Katra glezna un video darbs ir kā stāsts par mūsu potenciālo nākotni, kurā tehnoloģijas ir cieši saistītas ar mūsu ikdienas dzīvi un emocionālo pasauli.


Sapņojot par saviem robotiem, tas ir ceļš, kādā mēs varam apzināties un veidot savas attiecības ar jauno klātesošo realitāti. Mākslīgā intelekta rīki jau ir visās mūsu dzīves jomās. Mēs varam tos akceptēt, kritizēt vai arī padarīt par daļu no mūsu estētiskām un emocionālām refleksijām. Kāda būs mūsu nākotne? Kas notiks, kad un ja, līdz ar mākslīgo intelektu visās dzīves jomās ienāks arī roboti? Kā mēs jūtamies skatoties uz mākslu, kura ir veidota ar mākslīgā intelekta rīkiem un kā mēs jūtamies, skatoties uz gleznām, kurās ir attēloti roboti?  Vai mēs varam uzgleznot savas sajūtas, domājot par nākotnes robotiem?


Ekspozīciju "Dreaming of Your Robots" veido divas gleznas un video instalācija un tā ir iekārtota galerijā ART RC Gallery. Kā to atzīmēja Andris Teikmanis, ART RC Gallery ir ideāla galerija māksliniecisku pētījumu īstenošanai, jo tās atrašanās mūsdienīgā tirdzniecības centrā paver jaunas iespējas izzināt un veicināt kultūras patēriņu vizuālās mākslas jomā.


Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Andris Teikmanis piedalās valsts pētījumu projektā Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai / CERS, kura ietvaros ir pievērsies mākslīgā intelekta lomai un problēmām mākslā, kultūrā un izglītībā. Ekspozīcija "Dreaming of Your Robots" ir daļa no lauka pētījuma šajā projektā, tā netiek finansēta projekta ietvaros, tomēr tās rezultāti var tikt izmantoti turpmākajā pētījumā.


Video projekts "Dreaming of Your Robots" ir veidots izmantojot Midjourney, Fulljourney, RunwayML, LeonardoAI, OpenAI, Claude, ChatGPT, Latte.social un Genmo.ai mākslīgā intelekta rīkus.


ENG: Andris Teikmanis "Dreaming of Your Robots" [Curator’s Tour on demand]


"Dreaming of Your Robots" is part of a broader art project "Art Future / Future Signs" by the artist and Art Academy of Latvia professor Andris Teikmanis, inviting us all to envision the future. This exhibition reflects on a futuristic world where humans and robots share their dreams, hopes, and fears. Each painting and video piece narrates our potential future intertwined with technology in our daily lives and emotional world.


In "Dreaming of Your Robots," we embark on a journey to acknowledge and shape our relationship with the emerging reality. Artificial intelligence tools are already present in all aspects of our lives. We can accept them, criticize them, or incorporate them into our aesthetic and emotional reflections. What will our future look like? What happens when, along with AI in every aspect of life, robots also enter the scene? How do we feel looking at art created with AI tools or paintings depicting robots? Can we capture our feelings about future robots in our artwork?


The exhibition "Dreaming of Your Robots" consists of two paintings and a video installation, hosted by ART RC Gallery. As Andris Teikmanis notes, ART RC Gallery is the ideal venue for artistic research due to its modern location in a shopping center, opening new possibilities to explore and promote cultural consumption in visual arts.


Professor Andris Teikmanis is involved in the national research project "Latvian Cultural Ecosystem as a Resource for State Resilience and Sustainability / CERS," focusing on the role and challenges of artificial intelligence in art, culture, and education. The exhibition "Dreaming of Your Robots" is part of a field study within this project. Although not funded by the project, its results may contribute to further research.


The video project "Dreaming of Your Robots" utilizes AI tools such as Midjourney, Fulljourney, RunwayML, LeonardoAI, OpenAI, Claude, ChatGPT, Latte.social, and Genmo.ai.

bottom of page