top of page
LOOK! Art Gallery
LOOK! Art Gallery

ceturtd., 25. nov.

|

LOOK! Art Gallery

LOOK! Art Gallery

“Ibidem” solo show by Jānis Šneidars, 17:00-21:00.

Registration is closed
See other events

Time & Location

2021. g. 25. nov. 17:00 – 21:00

LOOK! Art Gallery, Ģertrūdes iela 62, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1011, Latvia

About the event

ENG // “Every time I describe a city, I say something about Venice”

Italo Calvino “Invisible Cities”

Vanishing point is the depth given to the shallows. Line marks create space, and the surface becomes a place that is populated. This is the handwriting of a ruler, perpendicular words. I found myself in my work only in patience, colour, proportions, composition and inaccuracy. Still there, in an undressed place, without a scale that begins and ends within itself. The sky is above, and also under feet. On the way forward, there is also a way back, stepping up - down. I'm already waiting for myself around the corner. The place is familiar, but not familiar. It does not differ greatly from a clear night sky - a faintly illuminated, claustrophobic infinity.

Exhibition “Ibidem” can be viewed the latest works of the artist, composed of graphite, acrylic ink and oil colors. It's a sequel to the exhibitions “Vieta” (2019, “LOOK” gallery) started “space alphabet”. Artworks reveal previously unviewed words, dimensional situations and experiences. Architectonics becomes a metaphor for the mind's endless interiors, the interior of the paintings mingling with the outside and vice versa. The impossibility of looking behind a drawn corner and the impossibility of illuminating what is in painted darkness becomes a key to looking at works.

Jānis Šneiders graduated Art Academy of Latvia from faculty of painting, currently studying MA studies, Audio-Visual Media Art. Has had several personal exhibitions and group exhibitions, both in Latvia and abroad. His works can be found in private collections in Latvia, Estonia, Germany, Belgium and Luxemburg. 2019 received "Nordic & Baltic Young Artist Award'' prize in painting, 2020 in Berlin received the prestigious Secco Pontanova foundation “Claus Micheletz – Preis 2020” award.

LV // “Katru reizi, kad aprakstu kādu pilsētu, es kaut ko pasaku par Venēciju”

Italo Kalvīno “Neredzamās pilsētas”

Satekpunkts ir seklumam dāvāts dziļums. Līniju zīmes rada telpu, un virsma kļūst par vietu, kas tiek apdzīvota. Šis ir lineāla rokraksts, perpendikulāri vārdi. Es darbos atklājos tikai pacietībā, krāsā, proporcijās, kompozīcijā un neprecizitātē. Joprojām turpat - izģērbtā vietā bez mēroga, kas sākas un beidzas sevī. Debesis ir virs galvas un arī zem kājām. Ejot uz priekšu, notiek virzība arī atpakaļ, kāpjot uz augšu - lejup. Es jau gaidu sevi aiz stūra. Šī vieta ir pazīstama, bet ne iepazīstama. Tā diži neatšķiras no skaidras nakts debesīm - vārgi izgaismota, klaustrofobiska bezgalība.

Izstādē “Ibidem” ir apskatāmi jaunākie mākslinieka darbi, kas veidoti ar grafītu, akrila tinti un eļļas krāsām. Tas ir turpinājums izstādes “Vieta” (2019, “LOOK” galerija) aizsāktajam “telpas alfabētam”. Darbi atklāj iepriekš neaplūkotus vārdus, telpiskas situācijas un pieredzes. Arhitektonika kļūst par metaforu prāta bezgalīgajam interjeram, gleznās iekšpusei sajaucoties ar ārpusi un otrādi. Neiespējamība palūkoties aiz uzzīmēta stūra un neiespējamība izgaismot to, kas atrodas uzgleznotā tumsā, kļūst par atslēgu darbu uzlūkošanā.

Jānis Šneiders ir ieguvis bakalaura grādu glezniecības nodaļā Latvijas Mākslas akadēmijā, pašlaik studē maģistrantūrā Vizuālās komunikācijas nodaļā. Aizvadījis vairākas personālizstādes un grupu izstādes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņa darbi atrodamas privātkolekcijās Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Beļģijā un Luksemburgā. 2019.gadā ieguvis "Nordic & Baltic Young Artist Award'' balvu glezniecībā, 2020.gadā Berlīnē saņēmis prestižo Secco Pontanova fonda “Claus Micheletz – Preis 2020” balvu.

Web // https://www.look.gallery/

Share this event

bottom of page