top of page

Galerija MuseumLV

Andreja Pumpura iela 2

18-21

LV: Vera Bondare un Jeļena Morozova + "Dzīvie iespaidi: Divas sievietes, divas realitātes" [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca]


Izstāde "Dzīvie iespaidi: divas sievietes, divas realitātes" ir ceļojums caur divu gleznotāju, Veras Bondares un Jeļenas Morozovas, daiļradi. Šo divu mākslinieku daiļrade skatītājus aicina iegrimt pasaulē, kur gaismas un ēnas, realitāte un ekspresija, reālais un abstraktais veido savstarpējo harmoniju. 

Vera Bondare ir māksliniece, kuras mākslu raksturo rūpīga precizitāte un reālisma meistarība. Viņas gleznas kalpo kā logi uz pasauli, kur ikdienas mirkļi iegūst dziļu nozīmi un skaistumu. Ar gaismas un ēnas spēli Vera pārvērš parastas ainas īstās gleznās, mudinot mūs pārdomāt ikdienas skaistumu un nozīmi. 

Jeļena Morozova, no otras puses, piedāvā izpaust emocijas un abstraktus konceptus, izmantojot izteiksmīgas kompozīcijas un krāsu bagātību. Viņas darbi ir dinamiski un izstaro dzīvību, piesaistot mūs ar savu enerģiju un krāsu spēli. Jeļena pēta pasaules daudzveidību caur spilgtām krāsām un dinamiskām kompozīcijām, aizvedot mūs tālāk par fiziskās realitātes robežām. 

Izstāde "Dzīvie iespaidi: divas sievietes, divas realitātes" ir ceļojums caur māksliniecisko daudzveidību, kas rada harmoniju no kontrastiem un sniedz iespēju apmeklētājiem piedzīvot mākslas pasaules bagātību. Katra glezna ir stāsts, kas stāsta par dažādām realitātes interpretācijām, kas saplūst harmonijā šajā izstādē. ENG: Vera Bondare un Jeļena Morozova "Another World" + "Living impressions: Two Women, Two Realities" [Meet the Artist] [Workshop]


The exhibition "Living Impressions: Two Women, Two Realities " is a journey through the artistic works of two painters, Vera Bondare and Elena Morozova. The creations of these two artists immerse viewers in a world where light and shadow, reality and expression, the tangible and the abstract create mutual harmony. 

Vera Bondare is an artist characterized by meticulous precision and mastery of realism. Her paintings serve as windows to a world where everyday moments gain deep meaning and beauty. Through the play of light and shadow, Vera transforms ordinary scenes into true artworks, encouraging us to reconsider the beauty and significance of the everyday. 

Elena Morozova offers to express emotions and abstract concepts using expressive compositions and a wealth of color. Her works are dynamic and radiate vitality, drawing us in with their energy and play of color. Elena explores the diversity of the world through bright colors and dynamic compositions, taking us beyond the boundaries of physical reality. 

The exhibition "Living Impressions: Two Women, Two Realities" is a journey through the complex and multifaceted artistic expression that provides visitors with the opportunity to experience the richness of the natural world. Each painting is a story of various interpretations of reality that merge in harmony in this exhibition. 

bottom of page